Olika slags föreningar

OLIKA SLAGS FÖRENINGAR

Det finns olika typer av föreningar: ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Under vår kurs koncentrerar vi oss på de ideella föreningarna och deras arbete.

Det som vi vanligtvis oftast uppfattar som förening är ideella föreningar, som har grundats kring ett intresse. Det kan vara musikföreningar, invandrarföreningar, politiska föreningar, trädgårdsföreningar, kulturföreningar, hjälporganisationer o.s.v.

En del ideella föreningar kan ha allmännyttiga ändamål, som t. ex. att främja vård och uppfostran av barn, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning eller arbeta religiöst, välgörande, socialt, politiskt, konstnärligt, idrottsligt eller kulturellt. Däremot är föreningar som har en mer speciell eller säregen karaktär, t ex intresseföreningar och sällskapsföreningar, inte allmännyttiga.

Ideella föreningar och organisationer arbetar ganska fritt. Det saknas speciallagstiftning för ideella föreningar, men andra lagar tillämpas då det är aktuellt, t ex när en förening måste betala skatt. Om det kan du läsa mera på Skatteverkets webbsida: Ideella föreningar

Det är många som frågar hur man får ett organisationsnummer för föreningen. Organisationsnumret kan t.ex. behövas hos banker och andra. Det är Skatteverket som tilldelar organisationsnumret, precis som för personer. Du kan vända dig till den lokala skattemyndigheten, som hjälper dig med blanketter. Du kan också klicka här.

Fackföreningar, som också räknas in bland ideella föreningar, är lokala sammanslutningar av anställda i samma bransch, ofta på samma arbetsplats. De har bildats för att ta tillvara arbetstagarnas intressen på den egna arbetsplatsen. Fackföreningen förhandlar med mot-parten, arbetsgivarorganisationen, t ex om villkoren på arbetsplatsen, om lönen m m. Mycket lite i arbetslivet bestäms i Sverige genom lagstiftning - i jämförelse med andra länder. Men det finns några områden som regleras med lagar, bl a Semesterlagen, som reglerar våra semestrar, Medbestämmandelagen (MBL), som ger fackliga representanter möjlighet att vara med i bolagens styrelse och Lagen om anställningsskydd LAS, som reglerar anställningar och uppsägning av de anställda.

En ekonomisk förening bildas i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För att bli lagligt betraktad som ekonomisk förening måste föreningen vara ett kooperativ, vilket betyder att man är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom att man äger och styr företaget tillsammans. Mer information om ekonomisk förening hittar du hos Coompanion – kooperativ utveckling.

Ta reda på:

Diskutera:

minst två olika ideella föreningar på din ort och fråga vad syftet är för deras arbete;

en ekonomisk förening och ändamålet för dess verksamhet

Vad innebär det att arbeta ideellt?

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

Vad är ett kooperativ?

Medlemskap i en förening

Om du är intresserad av någon fråga och vill arbeta för den kan du bli medlem i någon förening eller vara med och bilda en förening kring det du är intresserad av.

De flesta föreningar har en årlig medlemsavgift och genom att betala denna avgift kan man komma med i föreningen. Medlemskap i föreningar är alltid frivilligt.

Medlemmen själv beslutar om hur mycket av sin tid hon eller han vill lägga på föreningsarbete. Men om man har valt att gå med i en förening förväntas det att man även vill delta i verksamheten och hjälpa till med arbetet. Man brukar inte få betalt för det arbete som man lägger ner, utan man arbetar utan lön, d v s ideellt.

Även om man inte har möjlighet att själv aktivt delta i verksamheten kan man gå med som stödmedlem om man tycker att det som föreningen arbetar med är viktigt.

Ansvaret för föreningen ligger alltid hos medlemmarna. Man kan inte förvänta sig att någon annan ska arbeta för att just jag ska få fördelar. Det ska vara roligt att vara med och jag själv ska bidra till att föreningsverksamheten blir meningsfull.

Ta reda på:

Diskutera:

Intervjua medlemmar i någon förening:
Varför har föreningen bildats?

Vad vill man med verksamheten?

Vilka är de tre viktigaste uppgifterna för att nå målet?

Ska alla medlemmar delta i verksamheten och arbetet?
Hur når man bäst resultat i arbetet?

Hur får man fler att delta i arbetet?

Som medlem - vad har man att förvänta sig av sin förening?

Att starta en ny förening

I Sverige får vem som helst bilda förening kring ett intresse. Det finns en viss praxis hur man ska gå till väga att förverkliga det som man önskar.

Det har uppstått ett intresse för en viss fråga och några stycken intresserade beslutar sig för att starta en förening. Man börjar med att kalla till ett möte där man diskuterar syftet med verksamheten, ungefärliga regler hur man kommer att arbeta och vilka som man vänder sig till.

När man har kommit överens om innehållet för verksamheten i stora drag fattar man beslutet att bilda föreningen. Efter det väljer man en grupp människor, så kallad interimstyrelse, som ska arbeta vidare med frågan.

Denna interimstyrelse är verksam fram till föreningens första årsmöte och förbereder förslag till föreningens stadgar, förslag till medlemsavgift och andra praktiska frågor samt kallar till det första årsmötet.

Det första årsmötet fattar beslut om föreningens stadgar där verksamheten slutligen regleras.

Läs vidare under kapitlet "årsmöte".