Frågor och svar

FRÅGOR OCH SVAR


Hur ska valberedningen arbeta?

Här några meningar ur olika elektroniska källor:
Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen. (Voluntarius.com)
Kan man till ordförande i föreningen välja någon från valberedningen?
Valberedningen kan inte föreslå någon som ingår i valberedningen att bli föreningens ordförande, men det innebär inte att valberedningens medlemmar inte är valbara. Du eller någon annan på årsmötet kan föreslå någon av dem till ordförande. (Voluntarius.com)
Det är olämpligt om de som ingår i valberedningen har familjeförhållande med en som de föreslagit till styrelsen. Det ökar även risken för maktmissbruk. Föreningen ska se till att sådana förhållanden inte uppstår redan under året innan valet. (lawline.se)

Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar. (forening.se)

Så jobbar valberedningen – från årsmöte till årsmöte
Ni i valberedningen bör tidigt planera ert arbete under året, från att ni blir valda på årsmötet tills ni ska presentera er arbetsinsats och era förslag på nästkommande årsmöte.
Undersök jävsomständigheter. Förbundet har inga fasta regler vad gäller jäv- och släktskapsförhållanden i styrelser. Det förekommer säkert att makar, syskon och barndomsvänner sitter i samma styrelser utan att det för den skull behöver utgöra ett hot mot demokratin. Men det säger sig självt att det kan finnas risk för jäv om beroendeförhållandena mellan styrelseledamöterna blir alltför komplicerade eller om en ledamot är alltför ensidigt beroende av en annan. Det är valberedningens uppgift att bedöma risken. (Akademikerförbundet, akademssr.se)

Detta säger HSB om valberedningen:
Det slutliga valet av styrelsen sker på stämman av medlemmarna, oavsett valberedningens förslag på kandidat, vilket innebär att stämman har möjlighet att föreslå andra kandidater än de som valberedningen presenterar. En del av valberedningens arbete är att se till att de förslagna kandidaterna ska få grundlig information om vad uppdraget som styrelseledamot innebär. Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och dess uppgift är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse. Styrelsen har således inte mandat att varken styra eller påverka valberedningens arbete. (hsb.se)
Samarbeta med styrelsen – Valberedningen jobbar på uppdrag av bostadsrättsföreningens stämma, inte på uppdrag av styrelsen, vilket betyder att styrelsen inte kan gå in och säga vad valberedningen ska göra. (hsb.se)

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna upplyses på att bra sätt (via anslagstavlor, webbsajt, interntidning, direktutskick, etc) om vilka som ingår i valberedningen och hur ledamöterna i valberedningen kan kontaktas (telefon, e-post, etc.).
Det är olämpligt att de som ingår i valberedningen även har uppdrag i styrelsen. Inte heller bör de med uppdrag som revisorer komma i fråga för valberedningen. Det är viktigt att beakta jäv och släktskapsförhållanden när valberedningen utses. Trovärdigheten i valberedningens arbete kan ifrågasättas om någon av ledamöterna i valberedningen är gift, sambo eller släkt med en styrelseledamot. Samma jävsförhållande uppstår om barn till styrelseledamöter sitter i valberedningen, eller tvärtom. (hotspot.se/hsb-valberedning-brf.htm)

 


Kan vem som helst bilda förening?

 

I Sverige har vi föreningsfrihet, vilket innebär att vem som helst kan starta en förening.

 


Var ska man klaga om man är missnöjd med hur en förening sköter sig?

Det finns ingen instans i Sverige dit man kan vända sig om man är missnöjd med sin förening.
Det är bara medlemmarna som kan påverka föreningen.
Under föreningens årsmöte beslutar man om ansvarsfrihet för styrelsen.
Är man missnöjd med föreningens skötsel så ska man få framföra sina synpunkter under årsmötet och eventuellt se till att man väljer andra i den nya styrelsen.

Brott, förskingring och liknande, faller dock under de allmänna lagarna och kan anmälas till polisen.
Efter polisutredning kan en åklagare besluta att driva saken i domstol. Det är tyvärr inte ovanligt med förskingring i föreningslivet. En anledning är att medlemmarna litar på sina förtroendevalda och saknar regelbundna kontrollmekanismer.