Några mötesord

 

Några mötesord:

Acklamation beslut fattat med ja/nej rop utan votering
Adjungerad ledamot tillfällig ledamot utan rösträtt
Ajournera göra avbrott i sammanträde
Ansvarsfrihet godkännande av styrelsens verksamhet i efterhand
Arbetsordning bestämmande över tider, rösträtt yttranderätt under kongress och liknande
Avslagsyrkande förslag om avslag
Beslutsmässig mötet uppfyller stadgarnas krav
Beslutsordning Propositionsordning – i vilken följd besluten fattas
Beslutsprotokoll refererar endast fattade beslut
Bokföring notering av inkomster och utgifter
Bordläggning behandling av ärendet skjuts till senare tillfälle
Budget plan över beräknade inkomster och utgifter
Dagordning föredragningslista – lista över ärenden som ska behandlas i viss följd
Debatt diskussion – meningsutbyte
Delegat ombud
Delegation utsänd grupp med speciell uppgift
Delegera överlåta beslutsrätt
Dokumentation bevisning, styrkande (ofta skriftlig)
Enhälligt alla röstande är överens
Enkel majoritet mer än hälften av rösterna
Firmatecknare den som är vald att underteckna handlingar i föreningens namn
Fullmakt befogenhet
Föredragande den som redogör för ärendet
Förhandling överläggning i syfte att uppnå avtal
Förtroendevald någon som har blivit vald av andra att representera dem
Förtroendevotum uttalande om stöd t.ex., till en styrelse
Genmäle svar, replik, bemötande
Huvudförslag förslag som ordföranden finner att ha störst stöd bland mötesdeltagarna vid omröstning mellan tre eller flera förslag
Huvudvotering omröstning mellan huvudförslag och det motförslag som utsetts vid förberedande votering
Ideell förening förening som inte omfattas av lagen om ekonomisk förening
Ideologi grundläggande värderingar
Interimsstyrelse styrelse som har utsetts för en kort tid, ofta vid bildande av förening
Justera godkänna protokoll
Justeringsman/justerare person som godkänner protokoll
Jämka kompromissa
Jävig person som inte ska delta i beslut p.g.a. släktskap eller för att beslutet berör direkt henne eller honom själv
Kallelse inbjudan till mötet
Klausul förbehåll, tilläggsbestämmelse
Konferens sammankomst för överläggning
Konstituera grunda (en förening)
Konstituera sig hålla första sammanträdet efter årsmötet och fördela posterna inom styrelsen
Kontraproposition att utse motförslag till huvudförslag
Majoritet flertal, röstövervikt
Mandat uppdrag, befogenhet,
Motförslag det förslag som ställs mot huvudförslag
Motion skriftligt förslag
Minoritet färre än hälften, röstundervikt
Moment del av paragraf
Nominera föra fram kandidater, föreslå
Objektiv saklig, opartisk
Paragraf del av lag, avtal, protokoll
Partisk gynnande av ena parten
Plädera argumentera, framföra skäl för
Podium upphöjd plats för bl.a. ordförande och sekreterare under möte
Prejudikat vägledande beslut eller dom
Prioritera ge förtur åt
Proposition förslag, krav under debatt
Propositionsordning den följd som beslut fattas
Protokoll skriftlig sammanställning av besluten
Remiss hänskjutning av ärendet för yttrande
Replik bemötande, svar, genmäle
Representera företräda
Reservation förbehåll, protokollförd notering att man har haft en annan åsikt
Revidera revisoren granskar; ändra uppfattning
Rösträknare den som blir utvald att räkna rösterna under mötet
Stadgar regler, "föreningens egna lagar"
Streck på talarlistan inga fler kan begära ordet efter att man ha beslutat om streck i talarlistan
Suppleant ersättare
Talarlista förteckning över dem som har begärt ordet
Tilläggsförslag yrkande som knyter an till tidigare framlagt förslag
Utslagsröst befogenhet (för ordförande) att vid lika röstetal fälla avgörandet
Valberedning personer som har fått i uppdrag att fråga föreningens medlemmar om de vill åta sig förtroendeuppdrag och sedan föreslå mötet att välja dessa
Verkställande att genomföra besluten
Vetorätt möjlighet att stoppa förslag oavsett majoritetsförhållandet
Vice ställföreträdande
Votering rösträkning
Yrka föreslå
Årsberättelse styrelsens/ledningens redogörelse över årets verksamhet
Återremiss yrkande om att förslag skall tillbaka till styrelsen för ytterligare beredning
Äskande begäran om pengar eller annat t.ex. i budgeten
Övriga frågor punkt i dagordningen då nya frågor kan tas upp