25/1 A Critical Appraisal of Contemporary Migration Governance

Welcome to IMER Hybrid Seminar

A Critical Appraisal of Contemporary Migration Governance

Time: Tuesday 25th of January 2022, 11.30 – 12.30

Place: Bergen Global, Jekteviksbakken 31

Zoom link

Are you interested in how migration governance and politics of migration are constituted and contested from global standpoints? Do you see the need for a critical appraisal of migration governance from interdisciplinary perspectives? If yes, you don’t want to miss our Hybrid IMER seminar on January 25th.

Please register your attendance here to enable us to effectively accommodate this hybrid arrangement.

About the seminar

In this seminar, Regine Paul  will present the  Handbook on the Governance and Politics of Migration (2021, Edward Elgar) which she co-edited. The handbook sets out to critically appraise contemporary migration governance in interdisciplinary, and decidedly global, perspectives. The handbook highlights the relationship between governance and migration as mutually constitutive, and thus intrinsically political and contested. Specific concepts used in migration governance such as citizenship, humanitarianism, and border, as well as specific categories of migrants, such as forced, voluntary, skilled worker, or family member, at specific spaces like camps, routes, homes or workplaces are addressed at this backdrop.

This handbook constitutes an important contribution to the field of migration as illustrated in this video.

In her talk, Regine Paul will focus on the Handbook’s “conceptual-analytical map“. In particular, she will introduce their conceptualization of the governance and politics of migration and discuss how they are constituted from the contradictions between their (1) conceptual framing and material expression; (2) global scope and relational practice; and (3) structured form and dynamic changeability. Next to illustrating the usefulness of this conceptual framework with examples from the Handbook, Regine will summarize the book’s key contributions to re-politicizing and decolonializing migration governance research.

Snacks will be served during the seminar. 

Regine Paul

Regine Paul is Associate Professor in Political Science at the Department of Administration and Organization Theory at the University of Bergen. She has published widely on comparative labour migration and mobility governance in Europe, and on the notions of risk and resilience in policymaking at large. Her current research addresses the uses and regulation of artificial intelligence technologies in the public sector. She is Editor of Critical Policy Studies.

Flerspråkighetsmånaden i Finland

Planerar du redan programmet för våren 2022 – vill ni hylla flerspråkigheten?

Kom med och fira månaden för flerspråkighet! Flerspråkighetsmånaden firas åter den 21 februari–21 mars 2022.

Flerspråkighetsmånaden infaller mellan den nationella modersmålsdagen (21 februari) och Världspoesidagen (21 mars) och är en period som hyllar flerspråkighet. Månaden har firats i Finland sedan 2015 under namnet Satakielikuukausi – Flerspråkighetsmånaden och i Norden sedan 2017 under namnet Multilingual Month. Under månaden firar vi språklig rikedom och utmanar alla att genom konst, möten och gemensamma aktiviteter utforska modersmålets och språkens betydelse. 

Under Flerspråkighetsmånaden ordnas evenemang, online evenemang, projekt och nyheter som på ett eller annat sätt behandlar den språkliga mångfalden eller som genomförs på olika minoritetsspråk i de nordiska länderna. Flerspråkighetsmånaden utmanar att reflektera över flerspråkighet även vid läroanstalter, på arbetsplatser och hemma.

Hur deltar man?

Som arrangör: Flesrspråkighetsmånaden är en öppen evenemangshelhet. Helheten har genomförts med de deltagande organisationernas och aktörernas egen finansiering. Arrangörerna informerar om sin egen verksamhet. Flerspråkighetsmånaden-teamet sammanställer från och med hösten 2021 informationen om alla evenemang på webbplatsen www.satakielikuukausi.org. Berätta för oss om ditt evenemang på adressen www.satakielikuukausi.org

Lyft fram er organisation, ert projekt eller något annat flerspråkigt material:

Tankar och förslag kring främjande av språklig rikedom kan delas på sociala medier med den finska hashtaggen #satakielikuukausi och på Facebooksidan www.facebook.com/satakielikuukausi. Du kan även lyfta fram verksamhetssätt som främjar flerspråkighet med den nordiska hashtaggen #multilingualmonth och på Facebooksidan www.facebook.com/multilingualmonth.

Flerspråkighetsmånaden samordnas 2022 av Flerspråkiga biblioteket i samarbete med tjänsten Kultur för alla.

Ytterligare information:

www.satakielikuukausi.org, multilingualmonth.org

monikielinen.kirjasto@hel.fi

Folketinget kastar ut fängelsedömda Inger Støjberg

Folketinget kastar ut fängelsedömda Inger Støjberg

Danmarks tidigare migrationsminister Inger Støjberg kastas ut ur parlamentet på grund av sin fängelsedom i riksrätten. När folketingskollegorna i närmare fyra timmar debatterade hennes lämplighet som ledamot försvarades Støjberg främst av Dansk Folkeparti (DF), som vill ha henne som ny partiledare.

Mer om detta på https://www.svt.se/nyheter/utrikes/folketinget-kastar-ut-fangelsedomda-inger-st-jberg

Mucf igen

Mina tidigare synpunkter om Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, och dess GD besvarades så småningom med beskedet att hon omöjligtvis kunde ha svarat, eftersom mina mejl klassades som SPAM och kom inte till henne. Nåväl, detta avklarat, kommer man ändå inte särskilt fram när man vill komma i dialog med myndigheten. De enda två saker jag lyckades med var att Mucf anser att en förening som är medlem i två riksförbund endast kan räknas in som bidragsberättigad i ett av dem, och det andra att en organisation får dela ut bidragspengarna till sina medlemsföreningar så mycket de vill. I övrigt:

Myndigheten har tagit emot dina mail och kommer i fortsättningen endast svara då det tillför nya uppgifter till ärendet. Enskilda frågor där svar endast berör organisationen, allmänna åsikter eller frågor där MUCF redan gjort en utredning av sakfrågan kommer fortsättningsvis inte längre att besvaras. Myndigheten avser att fatta beslut om organisationsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund i januari 2022. Det går bra att begära om att få ta del av beslutet efter att det är fattat.

Jag hade en del obesvarade frågor som var lämpligt att få veta “innan beslut fattas”. En av dem är om man kan godkänna en revision som bygger på att föreningsrevisorn endast har granskat tre (av tjugotvå) föreningar. Termen stickprov tycks inte motsvara vad man förväntar sig. Likaså får jag ingen förklaring varför kravet på auktoriserad eller godkänd revisor inte behövs för att granska medlemsantalet i förbundet, och som utgör underlaget till bidragets storlek.

Den andra viktiga frågan är om man kan godkänna att en medlemsavgift från en förening till organisationen kan betalas via ett konto av en enskild person. Det kändes lustigt att Mucf undersökte om organisationens eget plusgirokonto, som funnits i 40 år, och skulle funnits i Mucfs register, var deras eget. Mucf fann att man inte kunde hitta kontot i postgirot.se (sic). Det märkliga var att Mucf hade frågat samma sak redan för två år sedan. Organisationen lämnade i år ut kopia av fyra inbetalningar från föreningar, av vilka jag fann att två av dem hade kommit från enskilda personer och inte från föreningen. Det var mer än välmotiverat att man undersökte alla inbetalningar. Revisors granskning av endast tre föreningar (inte sagt om granskningen också omfattade kontot för inbetalningen av medlemsavgiften) säger ingenting om resten.

Ytterligare en fråga är om en förening som betalar sin medlemsavgift två, tre dagar före årets slut kan anses varit medlem i organisationen hela året. Det kanske kan anses vara rimligt om det handlar om en ny medlemsförening, men fem nya?

Och det viktigaste av allt: hur liten verksamhet är tillräcklig för att en organisation ska få ekonomiskt bidrag? Räcker det med ett årsmöte med få deltagare och kanske en kurs om året?

Det finns mer att skriva om detta. Jag får kanske vänta tills beslutet är fattat, vilket är ganska sent för att få rättsidan på saken, eftersom Mucfs beslut inte får överklagas av någon, enligt förordningen.

Miguel Benito

Delmos får i uppdrag att förbereda avveckling

Delmos får i uppdrag att förbereda avveckling

  • 2021-12-17

Delegationen mot segregation får i sitt regleringsbrev i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Myndigheten får också i uppdrag att fördela cirka 245 miljoner kronor i statsbidrag under året.

Det är riksdagens budgetbeslut i november 2021 som är bakgrunden till uppdraget att förbereda avveckling i regleringsbrevet.

Regleringsbrevet slår också fast att Delmos under 2022 ska fördela statsbidrag till kommuner och regioner samt till vissa ideella organisationer för deras arbete att minska och motverka segregation. Det handlar om cirka 245 miljoner kronor. Delmos kommer att återkomma med utlysningen under 2022.

Myndighetens pågående uppdrag om att analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende hedersrelaterat våld och förtryck avbryts. Det arbetet som myndigheten hittills har genomfört, ska slutredovisas till regeringen senast den 1 maj 2022.

www.delmos.se

Bosättningslagen fungerar väl

Bosättningslagen fungerar väl

  • Ny granskningsrapport
  • 02 december 2021

Bosättningslagen lever upp till riksdagens intentioner, visar Riksrevisionens granskning. Den bidrar till kortare väntetider, jämnare fördelat mottagande mellan kommuner och bättre etablering för nyanlända på arbetsmarknaden.

Familj utanför Migrationsverkets ansökningsenhet i Kållered.

När den så kallade bosättningslagen infördes 2016 blev kommunerna skyldiga att efter anvisning från Migrationsverket ta emot och ordna bostad till nyanlända. Tidigare var det frivilligt för kommuner att ta emot nyanlända efter anvisning.

Syftet med reformen var att åstadkomma ett snabbare mottagande som var jämnare fördelat mellan kommunerna, samt en förbättrad etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Riksrevisionens granskning visar att reformen i huvudsak har levt upp till detta och att berörda myndigheters arbete i stort fungerar väl och främjar intentionerna:

  • Nyanlända tas snabbare emot i kommunerna. Den genomsnittliga väntetiden från att en nyanländ på anläggningsboende beviljats uppehållstillstånd till dess att hen mottagits i en kommun har minskat med 32 dagar (21 procent).
  • Mottagandet har blivit jämnare fördelat i relation till kommunernas befolkningsstorlek, andel arbetslösa och mottagande av asylsökande.
  • Fler nyanlända tas emot i kommuner med lägre arbetslöshet efter bosättningslagens införande. Detta har inneburit att nyanlända i genomsnitt fått högre inkomst och sysselsättning tre år efter mottagande i en kommun.

– Migrationsverkets och länsstyrelsernas arbete gällande fördelningen av mottagandet på läns- respektive kommunnivå har fungerat väl och det finns ett bra samarbete mellan myndigheterna. Det har gynnat måluppfyllelsen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Men vissa förbättringar kan fortfarande göras. Till exempel samlar Migrationsverket inte systematiskt in uppgifter om de nyanländas yrkes- och utbildningsbakgrund så att de vid behov skulle kunna användas för att anvisa nyanlända till kommuner där deras kompetens är efterfrågad.

– Det skulle öka chansen till en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, säger Frida Karlsson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att det finns situationer där Migrationsverket inte kan anvisa nyanlända (som omfattas av bosättningslagen) till kommuner som de har anknytning till – trots att det bedöms vara det bästa ur ett barnperspektiv.

Det beror på att Migrationsverket inte kan anvisa nyanlända till en kommun som redan har tagit emot det beslutade antalet nyanlända per år, och att det inte har varit möjligt att komma överens med en annan kommun om att överlåta anvisningar.

– I praktiken försvårar det för myndigheten att agera i enlighet med FN:s barnkonvention, som gjordes till lag i Sverige 2020, säger Frida Karlsson.

Rekommendationer

Migrationsverket rekommenderas att systematiskt samla in uppgifter om nyanländas yrkes- och utbildningsbakgrund så att uppgifterna, inom ramen för kommuntalen, kan användas vid bedömning och beslut om anvisningskommun.

Regeringen rekommenderas att göra det möjligt för Migrationsverket att utifrån en bedömning av barnets bästa anvisa kommuner att ta emot nyanlända som omfattas av bosättningslagen utöver kommuntalen.

6/12 The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway

IMER Hybrid Seminar:

Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway

Time: Monday 6th of December 2021, 14.0017.00

Place: Bergen Global, Jekteviksbakken 31

Zoom Link

About the seminar

In this seminar Marry-Anne Karlsen in collaboration with the Centre for Women’s and Gender Research (SKOK), will present her new book ‘Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway’. The book is open access and can be found here.

The book draws on in-depth ethnographic fieldwork conducted in Norway and sheds light on ambiguities in the state’s response to irregular migration that simultaneously cut through law, policy, and practice. Carefully examining the complex interplay between the geopolitical management of territory and the biopolitical management of populations, the book argues that irregularized migrants should be understood as precariously included in the welfare state rather than simply excluded.

In the seminar, Christine Jacobsen will have a conversation will Karlsen on her book after which Karlsen will take questions from the audience.

There will be mingling afterwards, and drinks will be provided.  

Marry-Anne Karlsen

Marry-Anne Karlsen is a researcher at Centre for Women’s and Gender Research (SKOK). She has a background in human geography and social anthropology. Her research interests cover migration, the welfare state, and border politics. She is currently part of an international research project funded by the RCN, Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (WAIT). Karlsen is also involved in TemPro, another RCN-funded project lead by CMI senior researcher Jessica Schultz, and PROTECT, an EU funded project lead by Hakan G. Sicakkan at the Department for Comparative Politics at UiB. Karlsen is a board member of Nordic Migration Research and the Norwegian Network for Migration Research.

Christine M. Jacobsen

Christine Jacobsen is a Professor of Social Anthropology working mainly with questions related to migration and diversity. Her current research uses temporality as an analytical lense to examine power relations and experiences in irregular migration. Based on ethnographic fieldwork with irregularized migrants in Marseille, she is currently writing a monograph with the working title Un/documented lives in Marseille: Temporality, Gender and Migration. Previously she served as Research Director of the Bergen Migration Research Unit, IMER Bergen (2010 – 2011), and Director of the Centre for Women’s and Gender Research at the University of Bergen (2014 – 2020).

Professional Certificate in Strategic Migration Management 

Professional Certificate in Strategic Migration Management 
2nd – 4th November 2021 | Virtual Learning via Zoom
This is the last chance to register for the Professional Certificate in Strategic Migration Management, taking place from the 2nd – 4th November 2021 via Zoom. 

ICPS wishes to advise that there is one part-sposored Bursary lesft, which will be allocated on a first to register – first to be served basis. Will you take this advantage?

Please contact us directly or register online to secure this incredible opportunity.

By the end of the course the delegates will be able to: Develop, implement and evaluate strategy Lead effective organisational change Apply the key principles of strategic migration management to their organisation Improve capacity and support structures whilst reducing administrative burdens Monitor, evaluate and enhance performance
After the completion of this course, you will immediately benefit from:
•           Being eligible for membership of The Institute of Leadership and Management and will receive a ICPS/TILM joint Certificate of achievement
•           You will have access to a raft of resources to help you with your continuing professional development, including an award-winning library of elearning content
•           Access to a community of over 30,000 members worldwide enabling you to collaborate and grow your knowledge and skills
•           Receipt of weekly news updates, podcasts and cutting-edge research and a monthly published journal and invitations to topical webinars
•           Authorisation to use approved letters AMInstLM (Associate Member of The Institute of Leadership and Management) after your name for business correspondence
•           Note that you will also be able to discuss qualification options for Leadership and Management directly with ILM should you want to.
Join us for the specialised training programme that will equip policy makers with the tools to formulate and implement sustainable strategies for migration management, supported by a sound understanding of the global context and the costs and benefits of different policies. 
Do feel free to circulate this information on to any relevant colleagues, and for more information please don’t hesitate to contact us directly.
Kind regards,
The International Training Team
International Centre for Parliamentary Studies
Tel: +44 (0) 20 3137 8648
Fax: +44 (0)20 3137 1459
Email:enquiries@parlicentre.org

28/10 « L’Europe face à la question de l’asile »

« L’Europe face à la question de l’asile »
À l’Assemblée nationale
Salle Colbert, 101 rue de l’Université, Paris
Le jeudi 28 octobre 2021
10h-13h Évènement parrainé par Monsieur le député Jacques Maire La crise humanitaire ouverte par la situation en Afghanistan met à nouveau en lumière la question de l’asile en Europe. L’Union européenne et les États membres vont-ils regarder en priorité vers les États tiers voisins pour les aider à renforcer leurs capacités d’accueil et à prévenir d’éventuels mouvements migratoires vers l’Europe, et ce au détriment du droit d’asile ? Ni l’Europe, ni la France, qui va exercer prochainement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, ne sont impuissantes. Avec des parlementaires, français et européens, ainsi qu’avec nos partenaires d’autres associations, nous proposons de débattre de questions cruciales : l’activation de la protection temporaire à l’échelle européenne, la place nouvelle à faire aux visas aux fins d’asile ; l’ouverture plus grande à la réunification familiale ; la solidarité intra-européenne ; sans oublier le sort des déboutés et des dublinés venant d’un pays où le retour est impossible.  
PROGRAMME
10h00-10h30 Mots d’ouverture
Jacques Maire, Député La République en Marche, secrétaire de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les migrations ;
Thierry Le Roy, Président de France terre d’asile. 10h30-11h30 Première table-ronde : « Quelles solutions pour les personnes en besoin de protection en dehors de l’Europe ? »
Paolo Artini, Représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en France ;
Sylvie Guillaume, Députée européenne Groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D) ;
Karl Kopp, Responsable du département Europe de ProAsyl (Allemagne) ;
Hélène Thiollet, Chargée de recherche au CNRS et Filip Savatic. 11h30-11h45 Pause 11h45-12h45 Seconde table-ronde : « Quelle solidarité intra-européenne en alternative au système de Dublin ? »
Stella Dupont, Députée La République en Marche, secrétaire de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les migrations ;
Elsa Faucillon, Députée du Parti communiste français, membre de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les migrations ;
Eleonora Celoria, Avocate, membre de l’association ASGI (Italie) ;
Thierry Le Roy, Président de France terre d’asile ;
Un.e député.e du parti des Verts allemand (à confirmer).
12h45-13h00 Mots de clôture
Delphine Rouilleault, Directrice générale de France terre d’asile ;
Jacques Maire     S’inscrire    
 

Är Mucf myndig sin uppgift?

Två år efter varandra har jag frågat GD Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor (Mucf), om Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund skall tillämpats helt.
Frågan föranleddes av 10§: “Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:76)
.”
Prisbasbeloppet för 2019 var 47.300 kr och för 2020 48.300 kr. Fem prisbasbelopp innebär 236.500 kr resp 241.500 kr. 

För bidrag till etniska organisationer som får över 250.000 kr skulle det alltså behövas ett intygande från en auktoriserad eller godkänd revisor. Jag känner åtminstone en organisation som inte fyllt detta villkor de två senaste bidragsåren. Det är sannolikt flera organisationer som inte fyller villkoret.

Två år i rad har jag frågat, och fortfarande inget svar från Mucf eller dess GD Lena Nyberg, som fick frågan direkt till sig.

Den 6 oktober 2018 svarade Lena Nyberg i GP om påstått bidragsfusk i MUCF. Hon avslutade sin replik med “Om Christian Ekström och Skattebetalarna har frågor kring vår bidragsgivning är han välkommen att kontakta MUCF så kan vi förklara hur den går till.”

Jag själv ställde en fråga den 2 december 2020, både till Lena Nyberg och till MUCFs
tjänstemän, om den viktiga paragrafen ovan. Frågan upprepades på nytt den 26 augusti i år. Jag väntar fortfarande. Lena Nybergs svar i GP tycks gälla bara personer som är medlemmar i Skattebetalarnas förening.

I en intervju gjord av Sveriges television nyligen sade Lena Nyberg att det finns “få fall av missbruk”. OK, men vilka är de?

Är det verkligen så svårt att svara om paragrafen gällande auktoriserad revisor ska tillämpas eller ej, även retroaktivt, om man avstått från att ha en auktoriserd revisor under några år för att gå förbi kraven de visste fanns?

Jag har även frågat två gånger via Mucfs registrator om det finns ytterligare anvisningar eller föreskrifter, utöver förordningen, som organisationerna måste följa för att kunna få bidrag. Jag är van att få svar från myndigheterna (även från Mucfs registrator), men denna gång är det bara tystnaden som råder.

Så den egentliga frågan är om Mucf är myndig sin uppgift.

Ett konkret fall

Utan att nämna organisationen (ännu) vill jag beskriva ett uppenbart fall av missbruk. Organisationen hade varit utan bidrag 2018 och 2019 på grund av fusk med medlemsavgifterna. Genom ett besök hos Mucf lyckades organisationen få tillbaka bidraget 2020 och 2021 utan att något väsentligt hade ändrats.

Jag har gjort en tabell över föreningarna som uppges ingå i organisationen (utifrån deras ansökan hos Mucf) och funnit att deras medlemsantal i flertalet av dem inte har ändrats över tid, från 2015 till 2020. Dessutom i minst 8 av de 20 föreningar som uppgavs vara medlemmar 2019 är deras medlemsavtal jämnt och avrundat, 50, 60, 70, 100, 150. Detta är en sinkadus. Sannolikheten för att medlemsamtalet skulle vara så i flera föreningar och under flera år är obefintlig. Tabellen lämnades till Mucf för att underlätta deras kontroll.

Den person som idag uppges i verksamhetsberättelsen vara organisationens ordförande tillhör en förening som redovisar 50 medlemmar, men denna förening är samtidigt medlem i ett annat riksförbund, där de redovisar 94 medlemmar. 50 eller 94 kan inte vara rätt samtidigt. Sannolikt är båda siffror felaktiga och fusket rör två riksförbund samtidigt.

Den som anges som kassör var tidigare ordförande, men uppges vara medlem i en förening som inte betalat sin medlemsavgift till organisationen på flera år, och som organisationen inte heller redovisar längre till Mucf som medlemsförening. Sak samma gäller åtminstone en ytterligare medlem av styrelsen, som uppges tillhöra en förening som inte heller varit medlem på flera år.

Kravet för bidrag är att organisationen ska ha någon verksamhet och att den ska bidra med egna medel. För denna organisation den enda inkomsten är ca 8.000 kr i medlemsavgifter. Men: en förening som betalar 300 kr i medlemsavgift får med vändande post ett bidrag från riksorganisationen på 5.000 kr. Dvs, av 350.000-400.000 kr som organisationen får i bidrag går över 100.000 kr till de uppgivna lokala föreningarna. För vissa av dem kan man dessutom tvivla om de existerar eller om de bara har en postlåda.

En annan omständighet är att verksamheten, enligt deras egen verksamhetsberättelse, är närmast obefintlig. Förra året 2020 var det bara en kurs i budgettering och föreningskunskap organiserad av NBV.

I deras verksamhetsberättelse (varje år samma sak) anges att de presenterar aktiviteterna på deras hemsida och på facebook. Vid en snabb och enkel gransking kan man konstatera att de inte har redovisat en enda aktivitet sedan december 2017. Du kan öppna webbsidan Immigranterna.se och konstatera själv vad jag påstår. De flesta aktiviteterna där presenterade är från 2014 och av lokala föreningar, mest i en enda kommun, Botkyrka. Hemsidan är orörd sedan 2017. Det är alltså fyra år av inaktivitet, som Mucf belönat med 750.000 kr (bidraget 2020 och 2021).

På hemsidan uppges fortfarande som ordförande den som idag är kassör. Adressen till organisationen uppges på hemsidan vara den som organisationen lämnade för flera år sedan för att flytta till en medlemsförenings lokal. För medlemsföreningen innebär det att de slipper betala hyra själva, eller en väsentlig del av den.

I årets ansökan har visserligen organisationen hittat en auktoriserad revisor. Men av döma av texten, som ingår i verksamhetsberättelsen, tycks revisorn endast kollat att de ekonomiska uppgifterna stämmer i bokföringen. Revisorns text återges som en den i verksamhetsberättelsen, vilket bevittnar att dessa personer som ingår i styrelsen och de som deltagit i ett eventuellt årsmöte inte kan skilja vad som är verksamhet (eftersom de inte har något sådant) och annat.

För Mucfs bidragsgivning bör detta med en aktoriserad revisor inte räcka. I förordningen anges att organisationen måste finansiera en del av verksamheten med egna medel och att den verkligen måste ha egen verksamhet, och att där räknas inte de lokala föreningars verksamhet.

Miguel Benito

miguel.benito@taranco.eu