Litteratur om tvåspråkighet

 

Bibliografi

Benito, Miguel, & Kaiser, Anders, Tvåspråkighet : en kommenterad urvalsbibliografi. - Borås : Invandrarförl., 1998. - 41 s.

Övrig litteratur

Andersson , Anders-Börje..., Svenska som andraspråk och andra språk : festskrift till Gunnar Tingbjörn. - Göteborg : Göteborgs Universitet, Institutionen för svenska språket, 1997. - 420 s.

Arnberg, Lenore, Så blir barn tvåspråkiga : vägledning och råd under förskoleåldern. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1988. - 205 s.

Bergman, Pirkko ..., Två flugor i en smäll : att lära på sitt andra språk : teori, praktik och språkbedömningsschema för alla som undervisar invandrarelever. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1992. - 110 s.

Bratt Paulston, Christina, Forskning och debatt om tvåspråkighet : en kritisk genomgång av svensk forskning och debatt om tvåspråkighet i invandrarundervisningen i Sverige från ett internationellt perspektiv : en rapport till Skolöverstyrelsen. - Stockholm : IoD-projektet, Skolöverstyr., 1983. - 79 s.

Hamers, Josiane F., & Blanc, Michel H.A. Bilinguality and bilingualism. - Cambridge : Cambridge University Press, 1989. - 324 s.

Heyman, Anna-Greta, Invanda kulturer och invandrarkulturer. - Stockholm : Socialstyr., 1981. - 119 s.

Hyltenstam, Kenneth (red.) Tvåspråkighet med förhinder? : invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. - Lund : Studentlitteratur, 1996. - 285 s.

Hyltenstam, Kenneth (red.), Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv. - Lund : Studentlitteratur, 1999. - 366 s.

Ladberg, Gunilla, Barn med flera språk : om flerspråkighet i förskoleåldrarna. - Stockholm : Utbildningsförl., 1990. - 111 s.

Ladberg, Gunilla, & Nyberg, Ola, Barnen och språken : tvåspråkighet och flerspråkighet i familj och förskola. - Lund : Studentlitteratur, 1996. - 72 s.

Ladberg, Gunilla, Skolans språk och barnets : att undervisa barn från språkliga minoriteter. - Lund : Studentlitteratur, 2000. - 230 s.

Skutnabb-Kangas, Tove, Om tvåspråkighet och skolframgång. - Åbo : Sv. litteratursällsk. i Finlands nämnd för samhällsforskning, 1978. - 120 s.

Skutnabb-Kangas, Tove, & Toukomaa, Pertti, Teaching migrant children's mother tongue and learning the language of the host country in the context of the sociocultural situation of the migrant family. - Tampere, 1976. - 99 bl.

Skutnabb-Kangas, Tove, Tvåspråkighet. - Lund : LiberLäromedel, 1981. - 368 s.

Swetland, Carolyn, Migrant workers, language and culture : ethnolinguistic models. - Oslo, 1980. - 244 s.

Tvåspråkighet som merit vid anställning och utbildning : rapport från en arbetsgrupp inom Regeringskansliet. - Stockholm : LiberFörlag, 1982. - 71 s.

Viberg, Åke (Editor), Bilingualism and second language acquisition : [papers from a conference held in Åbo and Stockholm, February 13-14 1985]. - Stockholm : Inst. of linguistics, Stockholm Univ., 1985. - 152 s.

Virta, Erkki, Språkligt tänkande, tvåspråkighet och undervisning av minoritetsbarn : en litteraturstudie över vissa teorier och forskningsresultat publicerad av Språk- och kulturarvsutredningen i anslutning till dess huvudbetänkande Olika ursprung - gemenskap i Sverige (SOU 1983:57). - Stockholm : LiberFörlag., 1983. - 109 s.

Østern, Anna-Lena, Tvåspråkighet och lingvistisk medvetenhet : betydelsen av tvåspråkighet och av undervisning för lingvistisk medvetenhet hos barn i åldern sex till åtta år. - Åbo : Akad., 1991. - 509 s.