N-O

Naturalisation Norrmän Nya Sverige Nyanlända Omskärelse


Naturalisation

Naturalisation innebär förvärv av medborgarskap för personer som inte fått medborgarskapet vid födseln.
 

Norrmän

Sverige och Norge har en lång gemensam gräns, och det är självklart, att svenskar och norrmän under alla tider har flyttat över denna gräns i samband med giftermål och arbetsvandringar.

Från 1903 var strömmen från Norge till Sverige i regel större än strömmen från Sverige till Norge. Antalet i Sverige bosatta norskfödda personer växte successivt, från 8 000 år 1900 till 14 700 år 1930.

Flyktingströmmen 1940-1945

Den tyska ockupationen av Norge i april 1940 ledde till att 15 000 norrmän sökte sig till Sverige. Bland dem fanns ett antal politiker och ämbetsmän, som önskade förbereda Norges befrielse utanför det ockuperade landets gränser. I maj 1945 uppgick det registrerade flyktingar till 43 000.

Ett stort antal studenter kom till Sverige, särskilt till Uppsala efter Oslo universitets stängning i november 1943.

Så småningom uppstod ett verkligt "flyktingsamhälle", med föreningar, idrottsarrangemang och teaterverksamhet. Norska församlingar bildades i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Vid krigets slut återvände det stora flertalet norrmän. Minst ett tusental stannade dock i Sverige. Fram till 1977 har invandringen varit något större än utvandringen. Den svenska arbetsmarknaden är inte lika lockande som förr, samtidigt som oljan har skapat nya möjligheter i Norge. Följaktligen har antalet norskfödda invånare i Sverige sjunkit något, från 44 700 år 1970 till 23 700 år 1984. Trots denna tillbakagång var de norskfödda ännu 1984 den näst största gruppen av utlandsfödda i Sverige.
 

Nya Sverige

Nya Sverige är en svensk koloni i Nordamerika 1638-1655. Kolonin var belägen längs Delawarefloden inom nuvarande staterna Delaware, Pennsylvania och New Jersey. Det finns en rikhaltig litteratur kring den enda svenska kolonin i den nya världen.

Litteratur

Linderholm, Helmer, Nya Sveriges historia 1638-1655 : vårt stora indianäventyr. Stockholm : Tiden, 1988. - 184 s. - ISBN: 91-550-3379-2 (inb.)
New Sweden '88 : 350-årsfirandet av Nya Sverige-kolonins grundande 1638 / generalsekreterarens rapport. - Stockholm : Svenska nationalkomm. för New Sweden '88, 1989. - 63, (58) s.
Det Nya Sverige i landet Amerika : ett stormaktsäventyr 1638-1655 / under redaktion av Rune Ruhnbro Höganäs : Wiken, cop. 1988. - 168 s. : ill. (vissa i färg), kartor i färg. - ISBN: 91-7024-405-7 (inb.)
The story of New Sweden as told at the quarter centennial celebration of the founding of the Swedish colony in the woods of Maine, June 25, 1895. Portland, Maine, 1896.
Facsimile repr. Salem, Mass. : Higginson Book Co., 1997. 134 s. : ill. ISBN: 0-8328-5878-1


En betydande del av norrmän i Sverige bor i regioner som ligger mycket nära Norge geografiskt och kulturellt. Språkproblemen är i det närmaste obefintliga, liksom de allmänkulturella skillnaderna.

Bland de i Sverige bildade svensk-norska eller norska sammanslutningar kan särskilt nämnas Det norske samfundet i Stockholm. Vidare finns en norsk kyrka i Stockholm och en sjömanskyrka i Göteborg.
 

Nyanlända

Nyanländ är en person, asylsökande, som har fått uppehållstillstånd i Sverige, blivit kommunplacerad och fått svenskt personnummer. Personen är alltså inte längre asylsökande och har fått rätt att stanna i Sverige. Under två år kan en nyanländ ansöka om etableringsersättning.  Arbetskraftsinvandrare räknas inte in i begreppet nyanlända.

Termen används lite olika beroende på myndigheten. Här ges tre olika versioner. Termen har betydelse i tillämpningen av lagar och förordningar. Nedan några lagar specifika för nyanlända.

Enligt Migrationsverket:

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Kommuner och landsting kan få ersättning för vissa kostnader för nyanlända personer som beviljats ett uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring, det vill säga bosättning. 

Enligt Arbetsförmedlingen:

Kort version:

Nyanlanda: Personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd (PUT, UAT, UT, T-UT, T-UAT, TUT) eller uppehållskort (PUK, UK)

Längre version:

I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända arbetssökande som utrikes födda personer vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd beviljat enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 § eller 12 kap 18 § samt 21 och 22 kap. Detta betyder att målgruppen huvudsakligen utgörs av personer födda utanför Norden, EU och EES som invandrat till Sverige, under de första 36 månaderna efter uppehållstillstånd. För sökande som har beviljats uppehållstillstånd redan i utlandet räknas 36 månader från första folkbokföringsdatum.

Arbetssökande som kommer från tredjeland och som beviljats uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare, omfattas också av definitionen nyanlända.

Medborgare i EU/EES och Schweiz likställs med svenska medborgare och tillhör inte målgruppen nyanlända.  

Enligt skollagen

En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre.

 

Länkar

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

 

 

Omskärelse

Kvinnlig omskärelse är förbjudet i Sverige liksom i de flesta länderna. Ändå händer det att föräldrar från de länder där kvinnlig omskärelse funnits och fortfarande finns skickar sina döttrar till hemlandet för att utföra denna omänskliga sedvänja.


Länkar
Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Kvinnlig könsstympning eller omskärelse - en litteraturstudie...
Rebecka Christensson, Victoria Josefsson, examensarbete 2004, Malmö Högskola