Till dig som söker asyl

 

Begrepp Flyktingförklaring Asylprocessen Sociala villkor

 

Begreppet skyddsbehövande och rätten till uppehållstillstånd

Asyl
"Med asyl avses i denna lag uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting.
En ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 § skall handläggas som en asylansökan"
Utlänningslagen 3 kap. 1 §.

Flykting
"Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda.
Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit".
Utlänningslagen 3 kap. 2 §.
Övriga skyddsbehövande
"Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än vad som avses i 2 § lämnat det land, som han är medborgare i, därför att han
1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
2. på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller
3. på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse.
Som skyddsbehövande skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och på i första stycket angivna grunder inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit".
Utlänningslagen 3 kap. 3 §.
Rätten till uppehållstillstånd
De utlänningar som bedöms som flyktingar eller skyddsbehövande har i regel rätt till uppehållstillstånd i Sverige.
Uppehållstillstånd kan vägras av hänsyn till vad som är känt om sökandes tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet. Likaså kan en sökande i vissa fall vägras uppehållstillstånd om han har begått brott.
Uppehållstillstånd kan också vägras om den sökande före ankomsten till Sverige har vistats i något annat land där han är skyddad mot förföljelse och detta land inte kommer att skicka tillbaka honom till hemlandet eller till något annat land där han riskerar att bli förföljd.
En sökande som rest in i Sverige från Danmark, Finland, Island eller Norge kan, enligt särskild överenskommelse mellan dessa länder, skickas tillbaka till något av länderna.

Tillbaka till början

Flyktingförklaring och resedokument

Om du blir bedömd som flykting kan du, efter ansökan hos Migrationsverket, få en s.k. flyktingförklaring och ett resedokument.
Flyktingförklaringen är ett bevis på att Sverige bedömt dig som flykting enligt den svenska Utlänningslagen.
Vill du ha ett resedokument måste du vara beredd att lämna ifrån dig ditt hemlandspass. Resedokumentet ersätter hemlandspasset som resehandling.
Har du inte rätt till resedokument och inte kan skaffa dig ett hemlandspass, kan Migrationsverket bevilja dig ett främlingspass.
Om Migrationsverket avslår din ansökan om flyktingförklaring och resedokument kan du överklaga verkets beslut till Migrationsdomstolen. Det ska du göra senast tre veckor efter att du fick del av Migrationsverkets beslut.

Tillbaka till början

Asylprocessen

Tystnadsplikt
Invandrarverket och Utlänningsnämnden har tystnadsplikt om allt som rör dina asylskäl. Även sitt offentliga biträde eller annat ombud har tystnadsplikt.
Du har också rätt till tolk i dina kontakter med myndigheterna. Tolken har också tystnadsplikt i förhållande till utomstående.

Juridisk hjälp
Om Invandrarverket bedömer att du kan komma att avvisas, ser verket till att du får juridisk hjälp i form av ett så kallat offentligt biträde. Du kan också själv begära sådan hjälp, och om du har önskemål om en särskild jurist försöker man ta hänsyn till det. Denna juridiska hjälp behöver du inte betala för.
Du har alltid rätt att kontakta en jurist och ha honom eller henne med dig under de förhör som hålls med dig.
Juristen är till för dig. Han eller hon tar tillvara dina intressen hos de myndigheter som har hand om ditt ärende och ska bevaka att ditt ärende handläggs enligt reglerna. Juristen arbetar fritt och obundet i förhållande till myndigheterna.

Utredningen
Så snart som möjligt efter att du har ansökt om asyl får du träffa en av Invandrarverkets handläggare, som ska utreda vilka skäl du har för att få stanna i Sverige. Handläggaren kan eventuellt behöva träffa dig ytterligare en gång för att mer utförligt utreda dina skäl.
Det är mycket viktigt att du redan från början lämnar alla uppgifter om varför du söker asyl och inte utelämnar något som är viktigt för utredningen. Om du av någon anledning inte kan lämna fullständiga uppgifter, så tala om detta och varför du inte kan lämna dem. Om du senare lämnar uppgifter eller ändrar de uppgifter du lämnat tidigare, kan det vara svårare för Invandrarverket att tro på vad du säger.
Det du säger till tjänstemannen vid Migrationsverket kommer inte att föras vidare till någon obehörig.
När hela utredningen är klar beslutar Migrationsverket om du får stanna i Sverige eller inte.

Oriktiga uppgifter
Om du medvetet lämnar oriktiga uppgifter under asylutredningen och det är dessa uppgifter som gör att du får uppehållstillstånd, kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet om de riktiga uppgifterna kommer fram, även om det gått flera år sedan du fått ditt uppehållstillstånd.
Den som medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller inte talar om något förhållande som är viktigt för utredningen kan också dömas till böter eller, i svåra fall, till fängelse i högst sex månader.

Fingeravtryck
I samband med förhöret tar Migrationsverkets personal dina fingeravtryck. Det gör man för att kontrollera om du tidigare sökt asyl i Sverige, eller om du sökt och eventuellt fått asyl i något annat land.
Fingeravtrycken registreras i en databas, som är helt skild från polisens fingeravtrycksregister. Det är bara Migrationsverkets tjänstemän som har tillgång till databasen.
Migrationsverket får inte ta fingeravtryck på någon som är yngre än 14 år.

Identitet
Det är viktigt att du kan styrka din identitet. Har du inget hemlandspass, är det bra om du kan visa någon annan identitetshandling. Kan du inte styrka din identitet kommer detta att antecknas i det resedokument eller främlingspass Migrationsverket eventuellt utfärdar till dig om du får uppehållstillstånd.

Förvar
Migrationsverket kan besluta om att ta en asylsökande i förvar (hålla honom inlåst i särskilda lokaler) om identiteten är oklar. Den asylsökande måste dock ha fyllt 18 år och får inte hållas i förvar längre tid än två veckor.
Migrationsverket kan också besluta om förvar av en utlänning som man har skäl att tro ska avvisas om man tror att han ska hålla sig undan avvisningen eller begå brott.
Ett beslut om förvar kan överklagas till Länsrätten. Överklagandet lämnas in till Migrationsverket som skickar det vidare till Länsrätten.

Om din ansökan avslås
Om Migrationsverket avslår din asylansökan har du två alternativ:
* Du kan acceptera beslutet och lämna Sverige. Har du inte pengar till hemresan kan du vända dig till polisen för att få hjälp.
*Du kan inom tre veckor överklaga Migrationsverkets beslut. Ditt offentliga biträde kan hjälpa dig med detta. Migrationsverket kommer då att gå igenom ditt ärende ännu en gång. Om verket inte ändrar sitt beslut överlämnas ditt ärende till Utlänningsnämnden som fattar ett slutgiltigt beslut.
Anser Utlänningsnämnden att dina skäl är tillräckliga, upphävs avvisningsbeslutet och Utlänningsnämnden beviljar dig uppehållstillstånd.
Om Utlänningsnämnden däremot fastställer avvisningsbeslutet ska du lämna Sverige. Gör du inte det frivilligt, ser polisen till att du lämnar landet.
Anser Migrationsverket att det är helt klart att du inte har några skäl att få asyl i Sverige, och att du inte heller kan få uppehållstillstånd av någon annan anledning, kan Migrationsverket besluta att du ska lämna landet trots att du överklagar. Migrationsverket kan bara i undantagsfall fatta ett sådant beslut senare än tre månader efter att du gjort din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

Om du får uppehållstillstånd

Migrationsverket beviljar ett uppehållstillstånd om dina skäl är tillräckliga.
Om du får uppehållstillstånd får du ett bevis om detta infört i ditt pass. Den som får asyl eller uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande får i regel ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Det betyder att man har rätt att stanna i Sverige så länge man vill.

Tillbaka till början

Sociala och ekonomiska villkor

Väntetiden

Medan Migrationsverket utreder din ansökan om uppehållstillstånd erbjuds du plats på någon av verkets mottagningsenheter (förläggningar). Du kan också välja att själv ordna bostad, t. ex. hos släktingar eller vänner. Väljer du att ordna bostad själv måste du kunna uppge en adress, som inte får vara ett postboxnummer. Du ska också ha tillstånd från bostadsinnehavaren att bo i lägenheten.
Om du ordnar bostad själv och inte har egna pengar, kan du ansöka om bostadsersättning hos Migrationsverket. Bostadsersättningen är 500 kronor/månad för ensamstående och 1 000 kronor/månad för familjer.
Om du får uppehållstillstånd och bor på en mottagningsenhet, hjälper Migrationsverket dig att få en bostad i en kommun. Har du ordnat ditt boende själv under väntetiden måste du också ordna ditt boende om du får uppehållstillstånd.

Dagersättning

Om du inte har egna pengar kan du ansöka om dagersättning. Ersättningen ska räcka till mat (gäller ej om du bor vid en mottagningsenhet där fri mat ingår), kläder, skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

 

Du kan få dagersättning enligt följande:
Vuxen.....................................................71 kr/dag
Sammanboende..................................61 kr/dag
Barn (0-3 år)........................................37 kr/dag
Barn (4-10 år)........................................43 kr/dag
Barn (11-17 år)........................................50 kr/dag
(fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)
Hemmavarande vuxen........................61 kr/dag

 

Om du bor på en mottagningsenhet där du får mat är ersättningsbeloppen:
Vuxen....................................................24 kr/dag
Sammanboende.................................. 12 kr/dag
Barn (0-3 år).......................................12 kr/dag
Barn (4-10 år).......................................12 kr/dag
Barn (11-17 år).......................................12 kr/dag
(fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)
Hemmavarande vuxen........................19 kr/dag
 

För att få ersättning är du skyldig att delta i verksamhet och studier som anordnas av Migrationsverket. Om du försvårar utredningen av ditt ärende genom att t.ex. inte informera Migrationsverket om din aktuella adress, kan dagersättningen dras in.
Om du bor på en mottagningsenhet och har egna pengar ska du ersätta Migrationsverket för logi och eventuellt för mat.
För speciella behov kan du söka ett särskilt bidrag. Det kan t.ex. gälla resor i samband med asylutredningen, vissa vinterkläder.

Hälsoundersökning och sjukvård

Vid mottagningsenheten erbjuds du en kostnadsfri hälsoundersökning. Vid undersökningen tas medicinska prover och du får möjlighet att tala med sjukvårdspersonal.
Om du blir sjuk under väntetiden har du rätt till akut sjukvård och akut tandvård. Du betalar själv en avgift om 50 kronor vid varje besök hos läkare eller tandläkare som Migrationsverket anvisat eller vid besök hos läkare vid vårdcentral. För besök hos en sjuksköterska betalar du 25 kronor. Förlossningsvård, vård enligt den svenska Smittskyddslagen, förebyggande barna- och mödravård liksom tandvård för barn under 18 år betalar du ingen avgift för.
För medicin du får på recept betalar du högst 50 kronor när du hämtar den på apoteket.
Du kan söka särskilt bidrag för avgifter för vård och mediciner om de överstiger 400 kronor under en sexmånadersperiod. Du måste alltid själv betala minst 400 kronor för vård och mediciner.

Informera Migrationsverket om din aktuella adress

Under hela utredningstiden är du skyldig att informera Migrationsverket om din aktuella adress, så att verket kan nå dig med kallelser till utredning m.m. Om du inte informerar Migrationsverket om din adress kan din eventuella dag- och bostadsersättning dras in.

Frivillig hemresa

Om du ändrar dig under utredningstiden och vill återvända hem kan du få ett visst ekonomiskt stöd till detta om du inte har egna pengar.
Din handläggare vid mottagningsenheten där du är registrerad hjälper dig med ansökan.