Frågor och svar om flyktingar

Främlingsfientligheten visar sig på många sätt. Främst handlar det om fientlighet mot flyktingar. På denna sida ska vi försöka ge svar på en del frågor som ställts. Några frågor kan vara väldigt gamla, men ändå aktuella. Argumenten har inte ändrats särskilt mycket. De återkommer, om än med nya formuleringar eller nya ord.

"Ekonomiska" flyktingar
Det påstås att de som kommer hit är "ekonomiska" flyktingar.
Det finns inga sådana "ekonomiska flyktingar", även om någon professor eller riksdagsman använder sig av begreppet. I pressen skriver man ofta om "skatteflyktingar" och man menar svenskar som bosätter sig utanför Sverige för att slippa betala skatt här. De har inte heller med flyktingar att göra. Flykting är en person som fruktar för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de vill komma till. De som lämnar sitt land enbart av ekonomiska skäl söker inte asyl.

Bara de "rika" kommer till Sverige
Du tror inte att rasisterna menar att Sverige endast skall ta emot fattiga flyktingar, utan det är bara ett svepskäl för att inte ta emot någon. För det första så är det omöjligt för oss i Sverige att sitta och gradera skyddsbehovet. Det avgörande för att få asyl är behovet av skydd, och då spelar det ingen roll om den som söker asyl är rik eller fattig.

Det finns för många flyktingar
För rasister är en enda flykting redan för mycket. För dem som är mottagliga för sakargument bör du kunna berätta att antalet flyktingar i världen enligt FN uppgår till ca 25 miljoner. De flesta flyktingar stannar i ett grannland till sitt eget. Och oftast är det fråga om ganska fattiga länder, som tagit emot en miljon flyktingar eller fler.
Det är mycket få flyktingar som söker sig till Europa, och ännu mindre till Sverige. Endast en procent söker asyl i Europa, och 1-2 promille i Sverige.
Enligt Eurostat registrerades 260 000 asylsökande i EU-länderna under 2009. Tre fjärdedelar av ansökningarna avslogs. Endast 62 650 personer fick asyl.

Flyktingarna begår brott
Den första invandringslagen 1913 kom till genom en motion i riksdagen där man påstod samma sak om gårdagens invandrare. Sant är att svenska medborgare står för 85% av alla brott i Sverige. Den senast anlända gruppen får ofta stå för allt som uppfattas som negativt. Även gamla invandrare har denna sorts fördomar mot nya flyktingar.
De brott nya flyktingar beskylls för är ofta bagatellartade och borde kunna klaras upp omgående.

Flyktingarna får generösa bidrag
Så är det inte. De får samma bidrag som infödda svenskar i fall de inte arbetar. De får låna till utrustning av hemmet först när de har fått uppehållstillstånd. Lånet skall återbetalas efter regel liknande studielån. Flyktingarna saknar dessutom det kontaktnät svenskarna skaffat sig under sin livstid.
Asylsökande får 71 kr per dag om de är ensamma. Om det är en familj får vuxna 61 kr per dag, alltså vad en lunch kostar i billiga restauranger.
De som får beslut om utvisning får 41 kr per dag, om beslutet vunnit laga kraft, till dess att de lämnar landet. Går de under jord då får de ingenting.

Flyktingarna kommer att ta över Sverige
2.2 miljoner (2.204.960) människor har kommit till Sverige under tiden 1941-2000. Av dem har inte mindre än 1.2 miljoner (1.273.304) återvänt till sina hemländer eller åkt vidare till ett tredje land. Nettoinvandring är bara 45% av alla dem som kommit till Sverige, eller 931 656 (varav 234.140 var återvandrande svenskar). Majoriteten av invandrarna och flyktingarna lämnar Sverige efter några år.
Sverige är fortfarande ett utvandringsland om man räknar in och utvandring från 1850. Under 150 år emigrerade från Sverige 2.71 miljoner människor, medan antalet personer som kommit till Sverige (ink svenska återvandrare) stannar vid 2,61 miljoner.

Sveriges flyktingmottagande kostar för mycket
Självfallet bör man kunna diskutera kostnader och på vilket sätt dessa kan minska. De flesta kostnaderna är sådana som flyktingarna själva inte rår för, utan de är beslutade av regering och riksdag. Många frivilligorganisationer är missnöjda med hur flyktingmottagandet är organiserat. Det är dock inte kostnaderna som bör vara ledstjärna i kritiken utan på vilket sätt vi tar emot flyktingarna.
Helt oberoende av detta så är kostnaderna för varje flykting avsevärt mycket mindre än vad de är för en svensk innan han/hon börjar arbeta. Minimikostnaderna för en svensk idag är något över en miljon, om man räknar barnbidrag,skolgång, m.m.
För en flykting kan kostnaderna ligga kring 100.000 kr. Vissa samhällsåtaganden måste få kosta utan att de ställs mot varandra. T.ex. kostnader för en operation, eller en daghemsplats eller åldringsvård.

Kan invandrare i Sverige bli nobelpristagare?
Javisst, faktum är att inte mindre än sju nobelpristagare var invandrare i Sverige. En av dem blev invandrare efter att ha fått Nobelpriset. I världen är det väldigt många som blivit nobelpristagare efter att de lämnade sitt land. Några var ekonomiska invandrare, andra var flyktingar.
Vilka är dessa nobelpristagare i Sverige?
Listan kan du hämta från sidan om invandrare som lyckats i Sverige, där även namn på andra framstående invandrare finns. Saknar du något namn? Det gör vi också. Listan kunde vara hur lång som helst.

Texten utarbetad av Miguel Benito.