Nyanlända

Det finns inte någon klar definition av begreppet "nyanländ". Begreppet används främst för att uppge insatser under en den första tiden i Sverige, och i huvudsak för flyktingar, men som kan tillämpas för andra.

Med nyanländ i enlighet med en tidigare förordning (2010:408), nu upphävd, om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare avses en person som omfattas av lagen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder.

Den så kallade etableringslagen från 2017 reglerar även ansvarsförhållandet mellan bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna och länsstyrelserna vad gäller nyanlända. Nyanländ är en person som har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande och ingår i etableringslagen, vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar till ensamkommande barn. Samtliga har uppehållstillstånd när de bosätter sig i kommunen.

Under de närmsta 24 månaderna räknas personen som nyanländ och ingår i den så kallade etableringslagen och har rätt till insatser via arbetsförmedlingen. För barn och ungdomar används begreppet "nyanländ" i samband med utbildning: Med nyanländ elev ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Regeringens proposition 2014/15:45: Utbildning för nyanlända elever