Asyl

"Med asyl avses i denna lag uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting. En ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 § skall handläggas som en asylansökan". Utlänningslagen 3 kap. 1 §.

Den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning får asyl enligt den s k Genèvekonventionen. Som övriga skyddsbehövande räknas personer som löper risk för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, personer som flyr från inre eller yttre väpnad konflikt eller miljökatastrof, och personer som förföljs på grund av kön eller homosexualitet.

I massflyktsituationer kan regeringen förordna om tillfälliga uppehållstillstånd i två år. (källa:UD)