Myndigheter om rasism och mänskliga rättigheter

 

Myndigheter i Sverige

 • Diskrimineringsombudsmannen, DO Postadress: Box 4057, 169 04 Solna Besöksadress: Råsundavägen 18, 169 04 Solna Telefon: 08-120 20 700 E-post: do@do.se
  Central myndighet som har att bevaka att diskriminering inte förekommer i samhället. Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) hade hand om könsdiskriminering, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) övervakade diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Handikappombudsmannen (HO) hade hand om diskriminering på grund av funktionshinder och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) övervakade att lagar om diskriminering på grund av sexuell läggning följdes.
 • Myndigheten föor ungdoms- och civilsamhällesfrågor Du som arbetar mot rasism, extremism eller stödjer avhoppare är välkommen att söka bidrag från Mucf. Det finns två kategorier av bidrag: Mot rasism och intolerans och Mot våldsbejakande extremism. Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.
 • Forum för levande historia Box 2123, 103 13 Stockholm Besöksadress: Stora Nygatan 10-12, Gamla Stan, Stockholm Tel: 08-723 87 50, fax 08-723 87 59 E-post: info@levandehistoria.se
  Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003. Det är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.
 • Integrationsverket
  Den 1 juni 1998 inrättades Integrationsverket som ny central förvaltningsmyndighet för integrationsfrågor. Verket avvecklades 10 år senare, den 30 juni 2007. Integrationsverket hade ett övergripande ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt skulle få genomslag på olika samhällsområden. I verkets uppgifter ingick bland annat att främja lika rättigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, förebygga främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering.

  Myndigheter i andra länder
  Danmark
 • Nævnet for Etnisk Ligestilling Nævnet for Etnisk Ligestilling var et rådgivende organ for Folketinget, regeringen, centrale og lokale myndigheder, private organisationer og andre samfundsinstitutioner i spørgsmål om diskrimination og etnisk ligestilling. Upphört 2002.
 • Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet Postadresse: Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo Telefon: 23 15 73 00 Telefaks: 22 24 69 72, E-post: post@ldo.no Likestillings- og diskrimineringsombudet, tidigare Senter mot etnisk diskriminering, ble opprettet som et offentlig kontor av Kongen i statsråd den 11. september 1998. Senterets hovedoppgaver er å yte individuelle rettshjelp til personer som mener seg utsatt for diskriminering på grunnlag av sin hudfarge, religiøse oppfatning og nasjonale eller etniske opprinnelse. Senteret skal også dokumentere hva slags diskriminering og hvor diskriminering forekommer i Norge. Med tilstrekkelig dokumentasjon vil Senteret kunne få en oversikt over diskriminering, og fremme forslag til endringer i dagens lovgivning. Vårt mål er med andre ord å beskytte enkeltindivider mot etnisk diskriminering.
  Storbritannien
 • Equality and Human Rights Commission A publicly funded, non-governmental body set up under the Race Relations Act 1976 to tackle racial discrimination and promote racial equality.
  Europa
 • European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) The Council of Europe, Europarådet
 • Commissioner for Human Rights The Council of Europe, Europarådet
 • The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is a body of the European Union (EU), established through Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007. It is based in Vienna and is being built on the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). FRA carries out its tasks independently. It cooperates with national and international bodies and organisations, in particular with the Council of Europe. It also works closely with civil society organisationsThe primary task of the The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is to provide the Community and its Member States with objective, reliable and comparable information and data on racism, xenophobia, islamophobia and anti-Semitism at the European level in order to help the EU and its Member States to establish measures or formulate courses actions against racism and xenophobia.  
  Världen
 • Office of the High Commissioner for Human Rights The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) works to offer the best expertise and support to the different human rights monitoring mechanisms in the United Nations system : UN Charter-based bodies, including the Human Rights Council, and bodies created under the international human rights treaties and made up of independent experts mandated to monitor State parties' compliance with their treaty obligations. Most of these bodies receive secretariat support from the Human Rights Council and Treaties Division of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
 • Commonwealth of National Human Rights Institutions An international forum for researchers and practitioners in the field of national human rights institutions. At this site you will find: Key global and regional documents, Documentation on the work of global and regional fora, Information on and from national human rights institutions, Bibliography and research materials, Capacity building and training resources.