FRÅGOR OCH SVAR OM MODERSMÅLET

Vet du att svenska barn undervisas på svenska i ett 40-tal länder?

Det påstås att invandrarbarn inte kan lära sig två språk, utan blir halvspråkiga.

Det är klart bevisat att barn kan bli två-och till och med flerspråkiga utan att de blandar språken. Det är i barndomen man lär sig lättast.

Kan man verkligen lära sig språk på en eller ett par timmar i veckan?

Nej. UNESCO rekommenderade redan 1953 att barn med minoritetsspråk skulle ha minst 4 timmars undervisning i veckan i eller på sitt eget språk. Svenska barn behöver minst 5 timmar i veckan undervisning i svenska under hela grundskolan, förutom att huvuddelen av undervisningen pågår på svenska och hela miljön är svensk.

Det påstås att skolundervisningen blir lidande när barnen lämnar klassen för att gå till annan undervisning.

Detta är egentligen ett tekniskt problem som skolan skall kunna klara av. Det är inte bra att barn lämnar klassrummen vid fel tidpunkt Det blir lätt stämplade av de andra och det finns inga pedagogiska vinster vare sig för de barn som går ur klassen för att ha några timmar i modersmålsundervisning eller de som är kvar i klassen.

Varför kan de inte lära sig modersmålet på fritiden?

De flesta invandrarbarn deltar i någon fritidsaktivitet där de har nytta av sitt eget språk. Detta är dock inte samma sak som att undervisas i ett språk. Att ha regelrätt undervisning på fritiden har inte visat sig vara bra, vare sig för svenska eller invandrarbarn. Barn är redan idag många timmar i skolan. Skolan bör ge barnen de kunskaper de behöver.

Hemspråksundervisningen kostar för mycket?

Det statliga anslaget till hemspråksundervisningen innan kommunerna själva helt fick bestämma över sina pengar uppgick till ca 1,5% av det totala anslaget till skolan. I pengar räknat låg kostnaderna på samma nivå som kostnaderna för tillverkningen av ett JAS-plan. Räknar man in kostnaderna för vaktmästeri, lokaler, administration etc så kan summan bli densamma som för 3 JAS-plan. Vad som är rätt är att all särundervisning alltid är dyrare än ordinarie undervisning, eftersom det är fråga om mindre klasser. Invandrarbarn skulle i alla fall behövt någon form av särundervisning, som också skulle kosta. Nu när kommunerna själva bestämmer över kostnaderna har hemspråksundervisningen tyvärr minskat markant.

Invandrarbarn kan inte lära sig svenska bra?

Detta beror inte på hemspråksundervisningen, utan på vilken språkinlärningsmiljö skolan erbjuder och vilka verksamheter utanför skolan, som främjar inlärningen av majoritetsspråket.

Varför skall invandrarbarn få lära sig sitt modersmål när svenska barn utomlands inte får undervisning på svenska?

Så är det inte. Svenska barn får undervisning på svenska i ett 40-tal länder runt om i världen. Många hävdar att även om det vore så, så är det Sverige som betalar för deras skolundervisning. Detta är dock inte helt korrekt, utan det finns olika skolformer, beroende på landet. I en del länder är de svenska skolorna inlämmade i det inhemska skolsystemet, precis som i Sverige.

Skall man leva i Sverige så skall man lära sig svenska och ingenting annat?

För det första, så är det faktiskt en rättighet att få undervisning på sitt eget språk. Redan 1953 utfärdade Unesco rekommendationer om minoritetsspråken.
För den andra, så är det inte säkert att invandrarbarnen stannar i Sverige. De kanske flyttar med sina föräldrar till det gamla hemlandet igen.
För det tredje, så är det viktigt att barnen har möjlighet att få kontakt med den familj och det samhälle familjen har sina rötter i.
För det fjärde, vad som är bra för svenska barn i utlandet måste vara bra för invandrarbarn i Sverige.

Modersmålet skall läras hemma?

Visserligen. Verkligheten visar dock att man inte lär sig att läsa och skriva hemma. Det är just därför som svenska barn (och alla andra barn i världen) går till skolan. Svenska barn får i genomsnitt undervisning i svenska 5 timmar per vecka. Om invandrarbarnen skulle lära sig sitt modersmål hemma utan någon skolundervisning skulle det betyda att de är mycket duktigare än sina svenska kamrater, vilket är ett orimligt påstående.

Texten utarbetad av Miguel Benito. Har du frågor eller synpunkter? Skriv till: miguel.benito@taranco.eu.