SVIFF - Sveriges internationella författarförening

SVIFF, från 1974 till fram till mars 2006 med namnet Sveriges invandrarförfattares förbund, grundades den 12 oktober 1974 i Mullsjö. Grundarna var Karl H Bolay, Martin Allwood, Miguel Benito och Charles Richards.

Föreningen har varit politiskt obunden och företrätt alla invandrade författares gemensamma intressen i Sverige under de 37 år som föreningen verkat aktivt.

Vid SVIFF:s åsmöte den 12 mars 2011 beslöts att upplösa föreningen. Föreningslivet har radikalt förändrats den senaste tiden, samtidigt som målen för SVIFF vid dess bildande har blivit uppfyllda.

En särskild samling av invandrarförfattarnas verk fanns i Immigrant-institutets bibliotek. Genom denna samling har ett omfattande bibliografiskt arbete ägt rum där över 1500 invandrade författare från ett 100-tal länder presenteras. Samlingens framtid är 2021 oviss.

Klicka här för en förteckning över invandrade författare i Sverige alfabetiskt och efter ursprungsland.

In English

The Association of International Authors in Sweden

International Authors in Sweden (Sveriges Internationella författarförening, formerly Sveriges invandrarförfattares förbund), was founded in 1974. It was a non-political organization and represented all immigrated authors´ common interest in Sweden.

SVIFF supplied current information between Swedish special institutions within the area and the authors.
SVIFF arranged fora and symposiums for immigrant authors in different parts of the country.
SVIFF was runned entirely by immigrants and is not subordinated to any other organization.

A special collection of the works of immigrant authors was located in the library at the Immigrant Institute, no longer accessible.

Other SVIFF activities:

  • participates in cultural programmes and in schools.
  • within its capacity helps the authors with legal aid.
  • consultations.
  • sees that an equal share of the govermental grant to literature goes to immigrated authors.
  • gives advice concerning available scholarships.
  • makes a list of immigrant authors.

SVIFF was a member of the Immigrant Institute and supported actively the work of the House of Immigrants, where information about immigrated culture workers was collected, such as literature, paintings and sculptures, photographs, posters, exhibition catalogues and paper cuttings.

Föreningen upphörde den 12 mars 2011

SVIFF:s årsmöte beslöt att lägga ner föreningen i enlighet med en motion som hade lämnats in och som motiverade nedläggningen med att numera är behovet av en egen förening mindre motiverat och att medlemmarna har haft svårt att vara aktiva en längre tid.

En del av den verksamhet som SVIFF bedrivit, bla. författarlexikonet, fortsätter.

Styrelse 2010

Den sista styrelsen bestod av:
Ordförande Ania Monahof
sekreterare Miguel Benito
ledamöter: Sain Sucha, Sirwan Karvani, Henrik Tandefelt och Hillevi Furtenback
suppleanter: Ritva Laitinen och Istvan Gyoni

Länkar

Länkar av intresse för författare

·  Lexikon över mer än 1350 invandrade författare

Stadgar

Genom att föreningen upphörde den 12 mars 2011 har stadgarna också upphört att gälla. Här nedan stadgarna som varit gällande oktober 1974-mars 2011.

Stadgar för Sveriges Internationella Författarförening

§1 Föreningens namn skall vara Sveriges Internationella Författarförening, som skall kunna förkortas SVIFF eller Internationella författarföreningen.

§2 SVIFF är en ideell förening.

§3 SVIFFs syfte är att tillvarata etniska minoriteters och deras författares kultur i Sverige, att genom litteratur och massmedia verka för kulturell tolerans och mångfald i Sverige, att genom invandrarförfattarna göra Sverige känt i utlandet.

§4 Bland SVIFFs verksamhetsområden må nämnas:
- Publicering och förmedling av invandrarförfattares verk såväl på svenska som på originalspråket
- Föreläsningar och andra kulturprogram om olika invandrarkulturer
- Information om invandrarkulturerna i skolan
- Information om invandrarkulturerna även på dessas egna språk
- Översättning till och från svenska samt granskning av översättningar
- Konsultverksamhet för information som berör invandrarkulturerna
- Stärkande av inbördes kommunikation mellan olika invandrargrupper
- Juridisk hjälp åt invandrarförfattare
- Upprättande vid svenska bibliotek dels av samlingar av klassisk och modern litteratur på invandrargruppernas egna språk och på svenska, dels av kompletta samlingar av böcker skrivna av invandrare i Sverige
- Särskilda samlingar i skolor med invandrarbarn på svenska och på barnens egna språk
- Resestipendier i tillräckligt antal för att invandrarförfattarna skall kunna upprätthålla kontakten med sina språk och kulturer, sådana resor bör vara avdragsgilla, då de för en författare är ett led i hans fortsatta utbildning
- Bevakning av nya verksamhetsområden som bör stödjas:
- invandrarförfattarförmedling vid de olika författarcentra, särskilt till skolor, programtid på TV och radio, statliga inköp av böcker av invandrarförfattare.

§5 Endast författare som är mantalskrivna i Sverige och betalt medlemsavgiften kan vara medlemmar.

§6 SVIFF skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.

§7 Årsmötet skall hållas varje år och skall utlysas en månad i förväg.

§8 Motioner och förslag bör inkomma till sekreteraren senast 14 dagar före årsmötet. Poströsterna skall vara sekreteraren tillhanda senast 3 dagar före årsmötet. Medlemmar som är förhindrade att närvara kan även lämna fullmakt till deltagare i årsmötet.

§9 Årsmötet skall hållas varannan gång i Stockholm och varannan gång omväxlande i Väst- och Sydsverige. Om minst tio medlemmar påkallar, kan årsmötet vid enstaka tillfällen hållas i Norrland.

§10 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Minst hälften av styrelsen skall vara bosatt utanför Stockholmsregionen.

§11 Ordföranden kan endast omväljas tre gånger i sträck.

§12 Vid årsmötet väljes två revisorer och en revisorssuppleant.

§13 Föreningens medel - medlemsavgifter och andra bidrag - förvaltas av styrelsen. Ordförande och kassör tecknar gemensamt föreningens namn.

§14 Föreningen kan endast upplösas genom två tredjedels majoritet av alla medlemmars röster.

§15 Vid upplösning bestämmer årsmötet hur tillgångarna skall disponeras.

Stadgarna antagna oktober 1974. Ändrade 11 mars 2006. Upphört att gälla mars 2011.