Category Archives: politik

Folketinget kastar ut fängelsedömda Inger Støjberg

Folketinget kastar ut fängelsedömda Inger Støjberg

Danmarks tidigare migrationsminister Inger Støjberg kastas ut ur parlamentet på grund av sin fängelsedom i riksrätten. När folketingskollegorna i närmare fyra timmar debatterade hennes lämplighet som ledamot försvarades Støjberg främst av Dansk Folkeparti (DF), som vill ha henne som ny partiledare.

Mer om detta på https://www.svt.se/nyheter/utrikes/folketinget-kastar-ut-fangelsedomda-inger-st-jberg

Delmos får i uppdrag att förbereda avveckling

Delmos får i uppdrag att förbereda avveckling

  • 2021-12-17

Delegationen mot segregation får i sitt regleringsbrev i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Myndigheten får också i uppdrag att fördela cirka 245 miljoner kronor i statsbidrag under året.

Det är riksdagens budgetbeslut i november 2021 som är bakgrunden till uppdraget att förbereda avveckling i regleringsbrevet.

Regleringsbrevet slår också fast att Delmos under 2022 ska fördela statsbidrag till kommuner och regioner samt till vissa ideella organisationer för deras arbete att minska och motverka segregation. Det handlar om cirka 245 miljoner kronor. Delmos kommer att återkomma med utlysningen under 2022.

Myndighetens pågående uppdrag om att analysera och beskriva den socioekonomiska segregationens konsekvenser avseende hedersrelaterat våld och förtryck avbryts. Det arbetet som myndigheten hittills har genomfört, ska slutredovisas till regeringen senast den 1 maj 2022.

www.delmos.se

Reglerna i utlänningslagen ändras (SfU28)

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

  • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade
  • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda
  • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
  • försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige
  • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna börjar gälla den 20 juli 2021.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag om

  • kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd
  • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder
  • ett mer effektivt och sammanhållet återvändande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2-8 (förslagspunkt 9). Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i utlänningslagen och delvis bifall till propositionen punkt 1 (förslagspunkt 2-5, 7 och 8). Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i utlänningslagen (förslagspunkt 7). Bifall till och delvis bifall till motioner med tillkännagivanden (förslagspunkterna 14, 18, 19, 20, 25, 27, 29 och 30). Avslag på övriga motioner (förslagspunkterna 10-13, 15-17, 19, 21-24, 26-28, 31-35).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, reservation 3 under punkt 3, reservation 4 under punkt 4, reservation 5 under punkt 5, reservation 6 under punkt 7, reservation 7 under punkt 8, reservation 26 under punkt 18, reservation 29 under punkt 20, reservation 34 under punkt 25, reservation 42 under punkt 29 samt reservation 43 under punkt 30, dels i övrigt utskottets förslag.