Category Archives: debatt

Invandringspolitik på undantag

Det kan vara värt att då och då blicka tillbaka för att förstå dagen. Samma dag, den 2 november 1989, publicerade tidningen Aftenposten två artiklar, den ena om att Sverige sökte arbetare i Norge genom en jobbmässa i Oslo, “Tusener tilbys jobb i Sverige”. Den andra artikeln, “Svensketelt för flyktninger”, handlade om att man i Eslöv lyfte upp tält för att härbärgera flyktingar.

Svårigheten att integrera flyktingar i arbetsmarknaden är alltjämt densamma. På samma gång välkomnar man andra arbetare som kommer från näraliggande områden, även om de inte alltid är kvalificerade för jobben.

19/10 RIKSDAGSSEMINARIUM OM RÄTTEN TILL VÅRD PÅ LIKA VILLKOR

DATUM: TORSDAG 19/10
TID: 8:00 – 9:30
PLATS: Riksdagen, sal Mittpoolen
Riksgatan 1, 100 12 Stockholm
Föranmälan krävs.
Kaffe och fralla serveras.
Välkommen!

Rätten till vård-initiativet består av ett 70-tal organisationer där stora delar av vårdprofessionen och civilsamhället är representerade. I mars i år antog initiativet ett uttalande med kritik mot de delar av Tidöavtalet som begränsar rätten till vård
på lika villkor. Det följs nu upp med ett seminarium i riksdagen med fokus på förslagen om
anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk.
Seminariet leds av Rätt till vård-initiativet och medverkar gör representanter från bl.a. Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Syftet med seminariet är att belysa konsekvenserna som förslagen kommer få för personer i behov av vård samt för vårdpersonal.
Samtalet med nätverket följs av en panel med representanter från riksdagspartierna.
Värdar för seminariet är:
Malin Danielsson (L)
Anders W Jonsson (C)
Karin Rågsjö (V)
Ulrika Westerlund (Mp)
Anmäl dig via hemsidan
eller QR-koden:
vardforpapperslosa.org
Rätt till vård-initiativet25/8 Public Forum: Migrant Rights X Finnish Immigration Policies

Friday, 25th August 2023 17:30 – 20:00
Maijansali Hall, Oodi Library, Helsinki

A public forum to discuss the effects of the proposed immigration laws in the government programme on the rights of diverse migrant groups in Finland.

The event brings together the public and experts, to help understand the implications of the programme, raise awareness of concerns, offer an opportunity for public dialogue, hear the opinions of experts and civil society, and develop a collective action plan on how to address the concerns. It will consist of informative talks and a panel discussion among experts, and an open mic and Q&A session, through which the public can ask questions and share their experiences, concerns, and ideas.

Speakers:
Teemu Haapalehto, City of Espoo
Erna Bodström, University of Helsinki
Nick Walters, Helsinki LEFT ry

The event is organised by Prof. Nitin Sawhney (Trust-M), Dr. Johanna Leinonen (Mobile Futures), and Dr. Nick Walters & Ditmar Hasanaj (Helsinki LEFT ry).

Event on Facebook

23/6 « Intégration des réfugiés : une politique à la mesure des enjeux ? Bilan et perspectives de 6 ans de politique publique d’intégration »

 
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, France terre d’asile souhaiterait vous convier à la conférence : « Intégration des réfugiés : une politique à la mesure des enjeux ?
Bilan et perspectives de 6 ans de politique publique d’intégration » Le jeudi 23 juin 2022
De 9h30 à 13h
À la Maison des réfugiés,
50 Boulevard Jourdan 75014 Paris
  Les politiques d’intégration mises en œuvre ces dernières années ont porté une attention croissante aux parcours d’intégration des réfugiés ainsi qu’à leurs besoins spécifiques.
Le déploiement de la Stratégie nationale d’accueil et d’intégration des réfugiés a ainsi permis d’impulser une plus grande coopération entre les parties prenantes, publiques et privées, et a conduit à l’élaboration de mesures ciblées avec des évolutions notables touchant à plusieurs dimensions de l’intégration.
Toutefois de nombreux enjeux persistent, particulièrement ceux liés aux blocages administratifs ainsi qu’à l’accès aux droits et aux programmes d’intégration. Cet événement sera l’occasion, à l’aube d’un nouveau quinquennat et quatre ans après l’adoption de la Stratégie nationale sur l’intégration, de dresser un bilan ainsi que de présenter les résultats de six ans d’évaluation des politiques publiques d’intégration menée dans le cadre du projet européen NIEM, tout en dessinant des pistes pour les prochaines années.   S’inscrire > Les places sont limitées, nous vous invitons à compléter ce fomulaire pour vous inscrire. Vous trouverez le programme de la conférence en pièce jointe. Union Européenne Cet évènement est organisé dans le cadre du projet européen « National Integration Evaluation Mechanism », projet pluriannuel (2016 – 2022) co-financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration de l’Union européenne. Ce projet a pour objectif d’effectuer une évaluation périodique des politiques d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans 14 États de l’Union européenne, dont la France. Il s’agit à la fois d’analyser les dispositifs législatifs mais également d’identifier les difficultés de mise en œuvre et les bonnes pratiques existantes.

Sfi-pengsutredningen

NC kommenterar tilläggsdirektiven för Sfi-pengsutredningen

Nationellt centrum för svenska som andraspråk kommenterar de senaste tilläggsdirektiven för Sfi-pengsutredningen.

Utredningens tilläggsdirektiv

  • överväga om Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att upphandla den utbildning i svenska som ingår i en etableringsplan enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • överväga om utbildning i svenska språket för vuxna invandrare i framtiden bör ske inom kommunal vuxenutbildning istället för i sfi som egen skolform
  • föreslå hur utbildningen i svenska språket bättre kan anpassas till de mål som den enskilde har med sina studier, exempelvis genom att inrätta studie- och yrkesförberedande spår inom utbildningen.

Inom alla verksamheter är det viktigt att man granskar arbetet med jämna mellanrum. NC välkomnar att man, som Maria Arnholm säger, vänder på alla stenar för att säkerställa att invandrare får bästa möjliga språkutbildning i relation till sina individuella mål och vi deltar gärna i detta arbete.

Arbetsförmedlingen har sedan start varit ansvariga för etableringsreformens genomförande. NC vill betona vikten av att kompetens om bedömning av språkutbildningskvalitet och om vad som är bäst för den enskilde individen ska finnas inom AF om myndigheten ska bära hela ansvaret.

Eftersom direktiven inte säger något om att ändra styrdokumenten vad gäller utbildningens innehåll är det viktigt att tänka på att sfi handlar om att stödja individen att förbereda ett aktivt deltagande i såväl samhälls- som arbetsliv, alltså som både samhällsmedborgare och arbetstagare. Och att sfi är en grundläggande (inte fortsättnings-) utbildning.

Särskilt välkomnar NC att man i direktiven värnar om sfi-studerandes rätt att läsa hela sfi-utbildningen ända till den högsta kursen och att göra det utan att behöva ta studielån.

Det går redan idag att kombinera sfi med andra kurser, t.ex. kurser inom komvux, och praktik – och utbildningens längd är inte densamma för alla. Samverkan mellan kommuner har flera utredningar redan tittat på och man har också i och mellan kommunerna hittat lösningar på många av problemen. Men att sådana positiva lösningar kan spridas och underlättas kan vara en konkret och konstruktiv uppgift för utredningen.

NC välkomnar direktiven om olika spår inom den kommunala vuxenutbildningen, dels studiespår för de som ska vidare i studier, dels yrkesspår för de som tidigare ska ut i arbetsmarknaden. Dessa spår bör även indelas i vilken skolbakgrund deltagarna har och att de kan följa sitt spår genom hela utbildningen i fråga om innehåll, arbetssätt och tidsåtgång. Innehållet i språkutbildningen inom yrkesspåret måste ge en möjlighet till goda språkfärdigheter och inte användas som en genväg till okvalificerade yrken/branscher som individen fastnar i.

För de individer som har svårast att träda in på arbetsmarknaden behövs en annan form av utbildning där den språkliga basen måste läggas. Det är omöjligt att med ett minimalt ”yrkesspråk” klara av alla språkliga situationer som förekommer på en arbetsplats. Dessutom behöver man för att delta i samhället som en fullvärdig medborgare en god språklig grund.

Replik DN debatt

Läs gärna även de repliker som kommit in till DN debatt:

Sfi kan bli ett nav i integrationsprocessen – Christopher von Stedingk på Språk och framtid i Örebro.

Gör inte sfi till syndabock – Ingela Berggren, Sfi-lärare, Norrköping.

Växande barnfattigdom tas inte på allvar

Text: Anna Fredriksson

200 000 barn levde i relativ barnfattigdom 2019, vilket betyder nästan 10 procent av alla barn. Fyra av fem finns i familjer med utländsk bakgrund, vilket gör att skillnaden mellan klass och etnicitet suddas ut. Gör det också att åtgärder prioriteras ner? Det skulle inte kosta så mycket att åtgärda den relativa barnfattigdomen i Sverige genom omfördelning, snarare handlar det om grundläggande värderingar i samhället.
Det uttryckte Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, när han deltog i ett samtal på kulturhuset Blå Stället i Angered.
Läs hela texten på socialpolitik.com →

Tillbaka till Mucfs tjänstemäns brister

Jag skrev tidigare om Mucfs, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, brister i anslutning till bidrag till etniska organisationer. Jag har hittills inte fått något tillfredsställande svar och förmodligen kommer alldrig att få det. Dessvärre gäller en del av mina synpunkter också andra bidrag.

Mucf beviljade 2016 ett bidrag på 876.701 kronor till två projekt, Exploring advantages of migration och Do it yourself, som hade sökts inom programmet Erasmus+ för genomförande 2017.

I ansökan för Exploring advantages of migration kan man läsa:

Application form:

Sida 33

“It has to be mentioned that host organization has a quite big experience of organizing Erasmus+ projects. That’s why they have already well experienced project team, who will support all the organizational arrangements.”

(Min anmärkning: detta projekt och projektet Do it yourself, som genomfördes med en månads mellanrum, var de första som den ansökande organisationen deltog i inom Erasmus+. Påståendet från organisatörerna var falskt. Mucf hade kunnat undersöka det utan problem. Organisatörerna kanske tänkte på ett projekt 2015 inom Europeiska socialfonden, som ägde rum i Rumänien och där man lyckades med konststycket att bilda en filial till organisationen i Rumänien som skulle handha ekonomin, utan att Sverige behövde veta någonting. Enligt icke bekräftad uppgift, men inte heller dementerad, fick ordföranden i organisationen i Sverige en ersättning på 150000 kr via Rumänien, vilket gör att kontrollen av uppgiften försvåras, då den inte finns i den svenska organisationens bokföring. Filialen och hemsidan försvann naturligtvis efter projektets genomförande.)

Accomodation and food:

The hotell where the first CMS (contact making seminar) will be implemented in Wuhan, is already well experienced by HO team, as they usually organize different kind of projects there and are sure that the quality of the service, food and accomodation will satisfy the needs of participants and project activities.

(Min anmärkning: I Mullsjö kommuns hemsida om övernattningar presenteras Marston Hill (https://www.mullsjo.se/upptack-mullsjo/sov-gott/marston-hill), där möten ägde rum: ”Här erbjuds enkla rum och stugor”. Mullsjö är nämligen den ort som i ansökan kallas för Wuhan. Ägaren till dessa ”enkla rum och stugor” är samma person som ansökte om pengar för projektet, såsom ordförande i en ideell förening, men inte som ordfñrande i den ekonomiska förening som handhar stugorna. Att han själv kunde intyga om förträffligheten i hans eget “hotell” är mycket ovanligt i svenskt sammanhang.)

S. 36:

“First phase training, concentrating on the partnership building activities and networking of the partner organizations will be implemented in Wuhan, Sweden between 10-16 September 2016…”

S. 38:

Tabell med antal deltagare i Sverige. I kolumnen Country of destination anges Sweden. I kolumnen Venue (city) anges Wuhan, inte en gång, utan åtta gånger. Se kopia på pdf-filen:

På tre olika sidor i ansökan, 33, 36 och 38, anges Wuhan som mötesplats i Sverige.

(Min anmärkning: man kan delvis förstå att Mucfs tjänstemän godkände termen ”hotell” som verklig, men att inte ta reda på var Wuhan låg på Sveriges karta?)

På sidan 32 i denna ansökan står:

” – Accommodation & food Hosting organization is responsible to select several hotels which have previously hosted their activities and present their services and price lists to the applicant and other promoters before the application writing process; as a result of voting and discussion the concrete venue of the project have been selected; it has to be mentioned that the hotel is well experienced by HO team, the host team usually organizes different kind of projects there and know that the quality of the service, food and accommodation will satisfy the needs of participants and project activities”.

(Min anmärkning: det måste upprepas att det är organisationens ordförande som själv intygar om sitt privata “hotell”, utan att ange i ansökan eller till deltagande organisationer att det var hans privata företag det handlade om.)

Så här ser konferenssalen i ”hotellet i Wuhan ut. Bilden är från projektet Do it jourself, där aktiviteterna denna gång, enligt ansökan, placerades i alla fall i Mullsjö och inte Wuhan, men fortfarande under termen ”hotell” och utan att precisera hotellets namn i ansökan . Arrangörerna skriver att de har god erfarenhet av lokalerna (deras egna privata lokaler). Av bilden kan man konstatera att konferenssalen liknar mest en scoutlokal, inget fel på dem, felet ligger i att sälja den som om den vore en konferenssal i ett hotell och ta bra betalt för sin egendom.

För dessa två projekt beviljade Mucf 876.701 kronor. Av dessa gick 253.514 kr till ”hotell”-kostnaderna för Marston Hill ekonomisk förening, som ägs av den ansvarige för projekten, samtidigt ordförande i den förening som sökte bidragen. I organisationens egen ekonomisk redovisning fñr 2017 finns bara två poster: resekostnader och diverse övriga kostnader. Kassören och revisorn lämnade sina uppdrag och även föreningen. Beklagligtvis meddelade de inte medlemmarna anledningen. Bristande civilkurage. I verksamhetsberättelsen för organisationen finns de båda projekten namngivna men ingenting om deltagande organisationer, eller när och var projekten genomfördes. Detta kan man läsa:

Projekt:

Under 2017 har … genomfört två Erasmus+ projekt.

  1. ”Exploring Advantages of Migration”. Projektet leddes av … och omfattade 8 länder; förutom Sverige, Georgien, Azerbadjan, Ukraina, Polen, Armenien, Spanien och Italien. Projektet hade som syfte att lära ungdomsledare att bättre förstå migrationsprocesser.
  2. ” Do it yourself” . Även detta projekt leddes av … och omfattade 8 länder;  Sverige, Georgien, Azerbadjan, Ukraina, Tjeckien, Armenien, Spanien och Italien. Projektets syfte var att ge ungdomsledare en orientering om vad socialt entreprenörskap innebär.

Båda projekten startade med en veckas samling för ledare med planering följt av av en andra veckas läger för unga som är verksamma inom ideella föreningar.”

Det var allt. Inte ett ord om var och när projekten genomfördes. Inte ett ord om deltagande organisationer, endast en intetsägande benämning av länder. Inga resultat av mötena, förutom att organisationens ordförande kunde rädda sin privata egendom i Mullsjö, åtminstone en liten tid mer.

Termen Wuhan var inte känd för allmänheten 2016. Nu vet vi att det är staden i Kina där pandemiutbrottet startade. Men att se namnet Wuhan flera gånger i en ansökan till Mucf och att tjänstemännen inte reagerade, det är en fråga som Mucf borde förklara.

Synpunkter kan skickas till info@immigrant.org.

Miguel Benito

Svenska språkets ställning måste diskuteras i valrörelsen 2022!

Svenska språkets ställning måste diskuteras i valrörelsen 2022!

Sveriges riksdag antog enhälligt en språklag 2009, varefter även Island och Norge i Norden har antagit språklagar. Men har denna språklag förmått dämma upp för engelskans fortsatta expansion på svenskans bekostnad? Språkförsvarets svar är nej.

Svenska språket, liksom danska, färöiska, isländska och norska, utgör en fortsättning på och utveckling av urnordiskan, har förmodligen talats i minst 2000 år i Sverige. Under denna tid har det påverkats av andra språk, bland annat latin, grekiska, tyska, franska och nu engelska. Dess fortbestånd har dock i grund och botten varit ohotat. Den språkliga mångfalden i världen och varje språk har ett värde i sig. Språket skänker identitet åt individen och utgör en brygga bakåt i tiden till familjen, släkten, traditionen och historien. Ett gemensamt språk är också en förutsättning och ett redskap för att fatta gemensamma och demokratiska beslut. Svenska språket är ett sätt att se på livet och verkligheten, en omistlig del av Sveriges historia och svenskars identitet.

I dag hotas emellertid svenskans överlevnad genom engelskans expansion inom allt fler domäner, inte minst inom skola, högre utbildning och forskning och i det offentliga rummet, det vill säga radio/tv, reklam, namngivning och sociala medier. Detta beror på utvecklingen av satellit-tv, datoriseringen och utvecklingen av internet, den engelskspråkiga massmedieindustrins globala dominans och slutligen engelskans nuvarande ställning som världens lingua franca.

Språkförsvaret vill fästa riksdagspartiernas uppmärksamhet på vissa nyckelfrågor i detta sammanhang.

·       Det är helt felaktigt att tillåta förekomsten av skattefinansierade engelskspråkiga friskolor med Internationella Engelska Skolan i spetsen. Dessa språkbytesskolor undergräver i praktiken svenska språkets ställning; dessa skolor har nämligen rätt att bedriva undervisning på engelska upp till 50 procent av lektionstiden i grundskolan och upp till 90 procent i gymnasiet. Det är absurt att ge engelskan denna särställning; i praktiken innebär det ett brott mot språklagen, som stadgar att svenska är Sveriges huvudspråk. Sverige har absolut inte haft några problem med engelskkunskaperna före kommunaliseringen och friskolereformen. Spetsfördelar i språk på individ-, företags- och nationell nivå kan bara uppnås genom flerspråkig kompetens, inte genom enbart tvåspråkig kompetens. Sverige har inte lyckats exportera sin undervisningsmodell till andra jämförbara länder, inte ens till Norden. Andra jämförbara länder har haft självbevarelsedrift nog att inse att det faktum att låta ett främmande språk tränga ut det egna huvudspråket från skolväsendet är detsamma som ett långsamt språkligt självmord.

·       Vissa partier har under flera års tid ägnat mycken energi åt att plädera för språkkrav för invandrare i samband med medborgarskap. Språkförsvaret är inte emot språkkrav, om de samtidigt ses som både en rättighet och som en skyldighet och inte används i rent exkluderingssyfte. Det intressanta är emellertid att samma partier inte har lyft ett finger emot engelskans expansion i Sverige, speciellt de engelskspråkiga friskolorna. Tvärtom har de ofta på kommunal nivå varit behjälpliga med att kratta manegen för etablering av engelskspråkiga friskolor. De enda invandrare som i stor utsträckning kan klara sig i Sverige utan att lära sig fullgod svenska är engelsktalande. Övriga invandrargrupper måste lära sig svenska för att överhuvudtaget få ett jobb och avancera, vilket det stora flertalet också inser.

·       Det är viktigt attförsvara den mellannordiska språkförståelsen, eftersom svenska, danska och norska förstås av drygt 20 miljoner människor och fungerar som motvikt till engelskan. Två nödvändiga åtgärder sticker ut. Grannspråksundervisningen i Sverige måste stärkas, särskilt i danska och norska, bl.a. genom att kursplanerna i svenska uttryckligen slår fast att undervisning i danska och norska är obligatorisk fr.o.m. grundskolans högstadium. Dessutom måste det säkerställas att alla nordbor kan se tv-program från de övriga nordiska grannländerna, eventuellt genom att den statliga tv-licensen i respektive nordiskt land gäller för alla länder. Den mellannordiska språkförståelsen har på senare år försämrats, och detta måste Sverige aktivt motverka.

·       Sist och slutligen: Språklagens tillkomst var viktig, men den har uppenbarligen varit otillräcklig, eftersom engelskans expansion fortsätter i en oroväckande hög takt. Språkförsvaret påpekade redan tidigt vissa brister i språklagen. Den är enbart en skyldighetslag för myndigheterna i stället för en kombinerad rättighets- och skyldighetslag med fokus på den enskilde medborgarens rättigheter. Den har en begränsad räckvidd; den är tvingande enbart vad gäller det allmännas kärnområde, det vill säga i fråga om protokoll, beslut, föreskrifter och andra dokument av liknande karaktär. Lagen omfattar överhuvudtaget inte den privata sektorn och innehåller överhuvudtaget inga sanktioner vid brott mot språklagen. Språklagen är för övrigt förbluffande okänd bland allmänheten.

Språkförsvaret kräver att regering och riksdag skyndsamt tillsätter en bred kommitté, som utreder svenska språkets ställning, språklagens hittillsvarande konsekvenser och hur språklagen ska kunna förstärkas.

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se

28/1 Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck

Fredagen den 28 januari klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Tid: Fredagen den 28 januari klockan 9
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm

Hitta till riksdagen

Riksdagen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. En maxgräns på 50 personer gäller för riksdagens åhörarläktare. Besökare placeras på ett sådant sätt att avstånd kan hållas. Vaccinationsbevis krävs inte.

Den särskilda debatten är öppen för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.
Om särskild debatt Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt ska debattera en viss fråga som inte har samband med något ärende. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Preliminär talarlista och debattregler (pdf)
Webb-tv Den särskilda debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Bidrag till etniska organisationer

Nu är det bekräftat. Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, är inte myndig sin uppgift. Jag lämnade en del uppgifter om en etnisk organisation, som enligt min mening inte var värd statligt stöd, men uppgifterna har i stort ignorerats. Mucf har vägrat undersöka dem och nöjt sig med att fråga organisationen, och godtagit deras svar. Ett exempel är den icke-befintliga verksamheten återspeglad i både verksamhetsberättelserna och i hemsidan.

Årets nya ordförande uppger till Mucf att hemsidan inte uppdaterades på fyra år på grund av att de saknade internetkunniga. Men ser man på resultatet idag ingenting har blivit bättre. Informationen idag är densamma som 2017 med undantag för uppgift om nya styrelsen, lista på medlemsföreningar och den nya lokaladressen. Ändringen består av en snyggare förpackning och flera färger. Är detta värt ett bidrag från Mucf? Uppgiften om medlemsavgift för föreningar är fortfarande från 2017. Årsmötet från 2017 med verksamhetsberättelse för 2016 finns kvar, och ingenting om årets årsmöte. Uppgift på hemsidan om medlemsföreningar är inte längre från 2017, som den var för någon månad sedan, men är densamma som lämnades ut vid ansökan september 2021 och som fick revideras under ansökans gång. En förening som är kvar på hemsidan, Swesom, uppges höra till Göteborg, medan i den senaste levererade listan till Mucf placeras i Nyköping med namnet Swedsomhjälporganization, och den i Göteborg har försvunnit ur listan. Om det är samma förening eller två olika är ingenting som bekymrar Mucf. Myndigheten svarar inte på frågan. Och så vidare.

I stället har Mucf ägnat tid åt att undersöka om det av organisationen uppgivna kontot var deras. Mucf sade sig ha sökt på webbsidan postgirot.se och inte funnit att kontot existerade. Till saken hör att postgirot.se upphörde redan 2005. De som kommer ihåg det gamla postgirot vet att det bytte namn till plusgirot, som ägs av Nordea. Mucf blev inte glada av att man kunde ironisera med personalen om såna enkla administrativa saker och skrev den 17 december:

Myndigheten har tagit emot dina mail och kommer i fortsättningen endast svara då det tillför nya uppgifter till ärendet. Enskilda frågor där svar endast berör organisationen, allmänna åsikter eller frågor där MUCF redan gjort en utredning av sakfrågan kommer fortsättningsvis inte längre att besvaras.

Mucf hade redan två år tidigare frågat om kontot var organisationens eget. Det intressanta i sammanhanget är att organisationen lämnade för årets ansökan som bevis fyra verifikationer på medlemsinbetalningar från lokala föreningar, av vilka två hade gjorts från privata personers konto eller direkt på posten. Organisationen hade blivit utan bidrag under 2018-2019 just på grund av detta fusk. Den här gången gjorde Mucf ingenting för att undersöka om föreningarna hade egna konton eller om enskilda privata personer uppgav sig för att vara en förening. Så är fallet med den person som 2020 och hälften av 2021 var ordförande i riksorganisationen. Han betalade en avgift från eget privat konto eller direkt via posten och organisationen bokförde summan som medlemsavgift från hans lokalförening. Man ska veta också att föreningen inte är med på listan över medlemsföreningar 2020, som är underlaget för Mucfs bidrag för 2022. Värt att veta är också att föreningen var medlem i två riksorganisationer, men rapporterade till Mucf olika antal medlemmar, 50 i den ena organisationen och 92 i den andra. Hur tillförlitlig är medlemsredovisningen om organisationens ordförande själv uppger olika medlemssiffror för sin egen lokalförening?

Till saken hör att när en “förening” betalar sin medlemsavgift, omkring 300 kr för flertalet, får föreningen med vändande post ett bidrag från organisationen på 5.000 kronor. Till 12 av de uppgivna 22 medlemsföreningar betalades också 9.000 kronor var utöver de 5.000 kr. Bra avkastning för 300 kronor. Rena Ebberöds bank. Ca hälften (200.000 kronor) av det statliga bidraget till organisationen delades ut mellan föreningarna.

Till slut, utan att undersöka de två inbetalningar (av de fyra som organisationen lämnade ut) som gjordes av privata personer eller ens fråga, bestämde Mucf den 13 januari att organisationen uppfyller villkoren för bidrag 2022:

Myndigheten fick via e-post den 13 oktober 2021 in uppgifter om oegentligheter i er organisation. Ni har fått yttra er över dessa uppgifter. Utifrån svaret bedömer myndigheten att det inte finns anledning att vidta några åtgärder och att er organisation uppfyller villkoren i förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

men tillägger i sitt beslut:

MUCF kommer i fortsättningen att ställa högre krav på organisationens redovisning av medlemmar och medlemsföreningar. Organisationen måste kunna redovisa samtliga medlemmar i samtliga medlemsföreningar, även de som inte är bidragsgrundande. I annat fall kan detta påverka organisationens möjlighet att bli beviljad statsbidrag från MUCF.

Det ser ut att det är två paragrafer i samma beslut som har skrivits av två olika personer. Den ena tycker att organisationen uppfyller kraven för bidrag och den andra anser att redovisningen inte följer Mucfs krav. Efter detta finns ingenting att tillägga.

Synpunkter välkomnas via emejl: info@immigrant.org