Monthly Archives: February 2022

16/2 Demystifying Multilingualism and Intercultural Competence in Norwegian Secondary Schools

View this email online

Welcome to IMER online Seminar  

Demystifying Multilingualism and Intercultural Competence in Norwegian Secondary Schools

Time: Wednesday 16 of February 2022, 12.00 – 13.00 

Zoom Link:  

https://uib.zoom.us/j/61994697595?pwd=S2ZCR0ZmWGR1bmU5OC9aSEU1bFVRUT09

Meeting ID: 619 9469 7595

Password: E6r92pai

At the backdrop of globalisation, international mobility and continuously diverse and multicultural societies, the Norwegian curriculum for the second foreign language (L3) recognises multilingualism and intercultural competence as core elements of language learning. Multilingualism and intercultural competence are however complex and contested concepts. This contention influences how they are implemented in Norwegian secondary schools – begging for this complexity to be demystified.

If you are interested in these issues, you don’t want to miss our next online IMER seminar! You are still welcome to register your attendance here 


About the Seminar 

In this seminar, Irina Tiurikova will present the findings of her PhD study which falls under the  Ungspråk project. Her study, which focuses on teachers’ views on the intersection of multilingualism and intercultural competence, finds the implementation of these concepts as highly dependent on the teachers who play the main role in implementing them. Tiurikova’s presentation will address the following key questions: (1) How do foreign language teachers in Norwegian secondary schools conceptualise multilingualism and intercultural competence in relation to foreign language teaching? (2) To what extent and how do these teachers see these two core elements as complex but at the same time interrelated? The study is based on qualitative semi-structured interviews conducted with six teachers of foreign languages from different secondary schools in Western Norway. 

  

Irina Tiurikova is a PhD candidate at the Department of Foreign Languages at The University of Bergen and a member of the Research group Multilingualism on my mind. She is also the IMER Junior scholar network coordinator.  She has published several articles on multilingualism and multilingual identity and her publications can be found here.

Svenska språkets ställning måste diskuteras i valrörelsen 2022!

Svenska språkets ställning måste diskuteras i valrörelsen 2022!

Sveriges riksdag antog enhälligt en språklag 2009, varefter även Island och Norge i Norden har antagit språklagar. Men har denna språklag förmått dämma upp för engelskans fortsatta expansion på svenskans bekostnad? Språkförsvarets svar är nej.

Svenska språket, liksom danska, färöiska, isländska och norska, utgör en fortsättning på och utveckling av urnordiskan, har förmodligen talats i minst 2000 år i Sverige. Under denna tid har det påverkats av andra språk, bland annat latin, grekiska, tyska, franska och nu engelska. Dess fortbestånd har dock i grund och botten varit ohotat. Den språkliga mångfalden i världen och varje språk har ett värde i sig. Språket skänker identitet åt individen och utgör en brygga bakåt i tiden till familjen, släkten, traditionen och historien. Ett gemensamt språk är också en förutsättning och ett redskap för att fatta gemensamma och demokratiska beslut. Svenska språket är ett sätt att se på livet och verkligheten, en omistlig del av Sveriges historia och svenskars identitet.

I dag hotas emellertid svenskans överlevnad genom engelskans expansion inom allt fler domäner, inte minst inom skola, högre utbildning och forskning och i det offentliga rummet, det vill säga radio/tv, reklam, namngivning och sociala medier. Detta beror på utvecklingen av satellit-tv, datoriseringen och utvecklingen av internet, den engelskspråkiga massmedieindustrins globala dominans och slutligen engelskans nuvarande ställning som världens lingua franca.

Språkförsvaret vill fästa riksdagspartiernas uppmärksamhet på vissa nyckelfrågor i detta sammanhang.

·       Det är helt felaktigt att tillåta förekomsten av skattefinansierade engelskspråkiga friskolor med Internationella Engelska Skolan i spetsen. Dessa språkbytesskolor undergräver i praktiken svenska språkets ställning; dessa skolor har nämligen rätt att bedriva undervisning på engelska upp till 50 procent av lektionstiden i grundskolan och upp till 90 procent i gymnasiet. Det är absurt att ge engelskan denna särställning; i praktiken innebär det ett brott mot språklagen, som stadgar att svenska är Sveriges huvudspråk. Sverige har absolut inte haft några problem med engelskkunskaperna före kommunaliseringen och friskolereformen. Spetsfördelar i språk på individ-, företags- och nationell nivå kan bara uppnås genom flerspråkig kompetens, inte genom enbart tvåspråkig kompetens. Sverige har inte lyckats exportera sin undervisningsmodell till andra jämförbara länder, inte ens till Norden. Andra jämförbara länder har haft självbevarelsedrift nog att inse att det faktum att låta ett främmande språk tränga ut det egna huvudspråket från skolväsendet är detsamma som ett långsamt språkligt självmord.

·       Vissa partier har under flera års tid ägnat mycken energi åt att plädera för språkkrav för invandrare i samband med medborgarskap. Språkförsvaret är inte emot språkkrav, om de samtidigt ses som både en rättighet och som en skyldighet och inte används i rent exkluderingssyfte. Det intressanta är emellertid att samma partier inte har lyft ett finger emot engelskans expansion i Sverige, speciellt de engelskspråkiga friskolorna. Tvärtom har de ofta på kommunal nivå varit behjälpliga med att kratta manegen för etablering av engelskspråkiga friskolor. De enda invandrare som i stor utsträckning kan klara sig i Sverige utan att lära sig fullgod svenska är engelsktalande. Övriga invandrargrupper måste lära sig svenska för att överhuvudtaget få ett jobb och avancera, vilket det stora flertalet också inser.

·       Det är viktigt attförsvara den mellannordiska språkförståelsen, eftersom svenska, danska och norska förstås av drygt 20 miljoner människor och fungerar som motvikt till engelskan. Två nödvändiga åtgärder sticker ut. Grannspråksundervisningen i Sverige måste stärkas, särskilt i danska och norska, bl.a. genom att kursplanerna i svenska uttryckligen slår fast att undervisning i danska och norska är obligatorisk fr.o.m. grundskolans högstadium. Dessutom måste det säkerställas att alla nordbor kan se tv-program från de övriga nordiska grannländerna, eventuellt genom att den statliga tv-licensen i respektive nordiskt land gäller för alla länder. Den mellannordiska språkförståelsen har på senare år försämrats, och detta måste Sverige aktivt motverka.

·       Sist och slutligen: Språklagens tillkomst var viktig, men den har uppenbarligen varit otillräcklig, eftersom engelskans expansion fortsätter i en oroväckande hög takt. Språkförsvaret påpekade redan tidigt vissa brister i språklagen. Den är enbart en skyldighetslag för myndigheterna i stället för en kombinerad rättighets- och skyldighetslag med fokus på den enskilde medborgarens rättigheter. Den har en begränsad räckvidd; den är tvingande enbart vad gäller det allmännas kärnområde, det vill säga i fråga om protokoll, beslut, föreskrifter och andra dokument av liknande karaktär. Lagen omfattar överhuvudtaget inte den privata sektorn och innehåller överhuvudtaget inga sanktioner vid brott mot språklagen. Språklagen är för övrigt förbluffande okänd bland allmänheten.

Språkförsvaret kräver att regering och riksdag skyndsamt tillsätter en bred kommitté, som utreder svenska språkets ställning, språklagens hittillsvarande konsekvenser och hur språklagen ska kunna förstärkas.

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se

39e Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté

39e Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté : Rencontre des arts, des êtres, des rêves pour l’affiche gagnante
De nombreux projets d’artistes internationaux sont parvenus au CLAE suite au concours organisé pour la création de l’affiche du 39e Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. C’est la création de l’artiste Sandra Bonafous qui a été retenue. « “Cette part du nous” est une création digitale qui utilise la technique du papier découpé. Le concept global s’inscrit dans une approche de couches multiples, que ce soit pour exprimer la rencontre des arts, des êtres ou des rêves. Comme ces visages qui, dans un mouvement suggéré, révèlent plusieurs couches sensibles, mais également les histoires suggérées par ces livres qui emportent tels des petits navires, nos mondes, cette part du “nous” que chacun porte en soi… » confie l’artiste, formée à l’école de Condé. La 39e édition du Festival, dans une formule totalement repensée, se déroulera dans différents lieux, à différents moments, en réel et en virtuel durant les mois de mars, avril et mai 2022, avec un grand week-end de clôture les 7 et 8 mai. Le nouveau concept et le programme du Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté seront dévoilés le 1er mars.