Är Mucf myndig sin uppgift?

Två år efter varandra har jag frågat GD Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor (Mucf), om Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund skall tillämpats helt.
Frågan föranleddes av 10§: “Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:76)
.”
Prisbasbeloppet för 2019 var 47.300 kr och för 2020 48.300 kr. Fem prisbasbelopp innebär 236.500 kr resp 241.500 kr. 

För bidrag till etniska organisationer som får över 250.000 kr skulle det alltså behövas ett intygande från en auktoriserad eller godkänd revisor. Jag känner åtminstone en organisation som inte fyllt detta villkor de två senaste bidragsåren. Det är sannolikt flera organisationer som inte fyller villkoret.

Två år i rad har jag frågat, och fortfarande inget svar från Mucf eller dess GD Lena Nyberg, som fick frågan direkt till sig.

Den 6 oktober 2018 svarade Lena Nyberg i GP om påstått bidragsfusk i MUCF. Hon avslutade sin replik med “Om Christian Ekström och Skattebetalarna har frågor kring vår bidragsgivning är han välkommen att kontakta MUCF så kan vi förklara hur den går till.”

Jag själv ställde en fråga den 2 december 2020, både till Lena Nyberg och till MUCFs
tjänstemän, om den viktiga paragrafen ovan. Frågan upprepades på nytt den 26 augusti i år. Jag väntar fortfarande. Lena Nybergs svar i GP tycks gälla bara personer som är medlemmar i Skattebetalarnas förening.

I en intervju gjord av Sveriges television nyligen sade Lena Nyberg att det finns “få fall av missbruk”. OK, men vilka är de?

Är det verkligen så svårt att svara om paragrafen gällande auktoriserad revisor ska tillämpas eller ej, även retroaktivt, om man avstått från att ha en auktoriserd revisor under några år för att gå förbi kraven de visste fanns?

Jag har även frågat två gånger via Mucfs registrator om det finns ytterligare anvisningar eller föreskrifter, utöver förordningen, som organisationerna måste följa för att kunna få bidrag. Jag är van att få svar från myndigheterna (även från Mucfs registrator), men denna gång är det bara tystnaden som råder.

Så den egentliga frågan är om Mucf är myndig sin uppgift.

Ett konkret fall

Utan att nämna organisationen (ännu) vill jag beskriva ett uppenbart fall av missbruk. Organisationen hade varit utan bidrag 2018 och 2019 på grund av fusk med medlemsavgifterna. Genom ett besök hos Mucf lyckades organisationen få tillbaka bidraget 2020 och 2021 utan att något väsentligt hade ändrats.

Jag har gjort en tabell över föreningarna som uppges ingå i organisationen (utifrån deras ansökan hos Mucf) och funnit att deras medlemsantal i flertalet av dem inte har ändrats över tid, från 2015 till 2020. Dessutom i minst 8 av de 20 föreningar som uppgavs vara medlemmar 2019 är deras medlemsavtal jämnt och avrundat, 50, 60, 70, 100, 150. Detta är en sinkadus. Sannolikheten för att medlemsamtalet skulle vara så i flera föreningar och under flera år är obefintlig. Tabellen lämnades till Mucf för att underlätta deras kontroll.

Den person som idag uppges i verksamhetsberättelsen vara organisationens ordförande tillhör en förening som redovisar 50 medlemmar, men denna förening är samtidigt medlem i ett annat riksförbund, där de redovisar 94 medlemmar. 50 eller 94 kan inte vara rätt samtidigt. Sannolikt är båda siffror felaktiga och fusket rör två riksförbund samtidigt.

Den som anges som kassör var tidigare ordförande, men uppges vara medlem i en förening som inte betalat sin medlemsavgift till organisationen på flera år, och som organisationen inte heller redovisar längretill Mucf som medlemsförening. Sak samma gäller åtminstone en ytterligare medlem av styrelsen, som uppges tillhöra en förening som inte heller varit medlem på flera år.

Kravet för bidrag är att organisationen ska ha någon verksamhet och att den ska bidra med egna medel. För denna organisation den enda inkomsten är ca 8.000 kr i medlemsavgifter. Men: en förening som betalar 300 kr i medlemsavgift får med vändande post ett bidrag från riksorganisationen på 5.000 kr. Dvs, av 350.000-400.000 kr som organisationen får i bidrag går över 100.000 kr till de uppgivna lokala föreningarna. För vissa av dem kan man dessutom tvivla om de existerar eller om de bara har en postlåda.

En annan omständighet är att verksamheten, enligt deras egen verksamhetsberättelse, är närmast obefintlig. Förra året 2020 var det bara en kurs i budgettering och föreningskunskap organiserad av NBV.

I deras verksamhetsberättelse (varje år samma sak) anges att de presenterar aktiviteterna på deras hemsida och på facebook. Vid en snabb och enkel gransking kan man konstatera att de inte har redovisat en enda aktivitet sedan december 2017. Du kan öppna webbsidan Immigranterna.se och konstatera själv vad jag påstår. De flesta aktiviteterna där presenterade är från 2014 och av lokala föreningar, mest i en enda kommun, Botkyrka. Hemsidan är orörd sedan 2017. Det är alltså fyra år av inaktivitet, som Mucf belönat med 750.000 kr (bidraget 2020 och 2021).

På hemsidan uppges fortfarande som ordförande den som idag är kassör. Adressen till organisationen uppges på hemsidan vara den som organisationen lämnade för flera år sedan för att flytta till en medlemsförenings lokal. För medlemsföreningen innebär det att de slipper betala hyra själva, eller en väsentlig del av den.

I årets ansökan har visserligen organisationen hittat en auktoriserad revisor. Men av döma av texten, som ingår i verksamhetsberättelsen, tycks revisorn endast kollat att de ekonomiska uppgifterna stämmer i bokföringen. Revisorns text återges som en den i verksamhetsberättelsen, vilket bevittnar att dessa personer som ingår i styrelsen och de som deltagit i ett eventuellt årsmöte inte kan skilja vad som är verksamhet (eftersom de inte har något sådant) och annat.

För Mucfs bidragsgivning bör detta med en aktoriserad revisor inte räcka. I förordningen anges att organisationen måste finansiera en del av verksamheten med egna medel och att den verkligen måste ha egen verksamhet, och att där räknas inte de lokala föreningars verksamhet.

Miguel Benito

miguel.benito@taranco.eu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *