Kurs i föreningskunskap

ÖVNINGAR ATT VARA MÖTESORDFÖRANDE

Övning 1

Endast ett förslag

Endast ledningens förslag finns

Ordföranden: - Kan vi gå till beslut? (ja-rop) Svaret är ja. (klubbslag)
- Här föreligger endast ledningens förslag att... Är det rätt uppfattat? (ja-rop)
- Kan vi besluta enligt ledningens förslag? (ja-rop)
- Jag finner att vi har beslutat enligt ledningens förslag att... (klubbslag)

Då endast ja-rop hörs behöver man inte vända på frågan och fråga om "någon är däremot".

Övning 2

Ett förslag men både ja- och nej-rop hörs

Ordföranden: - Är diskussionen avslutad? Är mötet redo för beslut? (ja-rop)
- Svaret är ja. (klubbslag)
- Här finns endast ledningens förslag att… Är det rätt uppfattat (ja-rop)
- Beslutar mötet enligt ledningens förslag? (ja- och nej-rop)
- Avslås förslaget) (ja- och nej-rop)
- Jag finner att mötet har beslutat enligt ledningens förslag att…(Ordföranden
väntar en stund med klubbslaget för att den som vill får möjlighet att begära
votering. Om ingen begär votering slås klubban i bordet.

Övning 3

Två förslag

Ledningen föreslår att…. Någon annan har ett annat förslag som går helt emot ledningens förslag.

Ordföranden: - Är vi färdiga med diskussionen? (ja-rop) Svaret är ja. (klubbslag)
- Nu har vi två förslag. Ledningen föreslår att…och Kalle föreslår att…
- Är förslagen rätt uppfattade? (ja-rop)
- Ska vi besluta så som ledningen föreslår? (ja- och nej-rop)
- Ska vi besluta som Kalle vill? ( ja- och nej-rop)
- Jag finner att vi har beslutat enligt ledningens förslag. Kalle begär votering.
- Votering är begärd och skall verkställas. Kan vi göra en försöksvotering? (ja!)
- Den som stödjer ledningens förslag räcker upp en hand. (handuppräckning)
- Tack. Och nu den som stödjer Kalles förslag räcker upp en hand. (handuppräckning). Tack.
- Jag finner att vi har beslutat enligt ledningens förslag. (klubbslag)

För att förenkla beslutsgången vid behandling av sakfrågor kan man göra så kallade försöksvoteringar t. ex med handuppräckning. Om utslaget blir jämnt eller om någon begär rösträkning ska rösterna räknas. Sluten omröstning, rösträkning med röstsedlar, används oftast vid personval och skall användas om någon så begär.

Övning 4

Tre förslag

Personalmöte där ekonomiavdelningens omorganisation diskuteras. Ledningen har föreslagit omorganisation av ekonomiavdelningen enligt en viss modell. Kalle vill avslå ledningens förslag. Lisa tycker att hon saknar en del fakta i ärendet och vill vänta med beslutet.

Ordföranden: - Är vi redo för beslut? (ja-rop) Svaret är ja (klubbslag)
- Här har vi tre förslag. Ett: ledningens förslag till omorganisation. Två: Kalles
avslagsyrkande och tre: Lisas återremissyrkande. Är förslagen rätt uppfattade?
(ja-rop).
- Ska vi besluta enligt ledningens förslag? (ja- och nej-rop)
- Ska vi besluta som Kalle vill, det vill säga avslå förslaget? (ja- och nej-rop)
- Ska vi återremittera ärendet enligt Lisas förslag? (ja- och nej-rop)
- Jag finner att vi har beslutat enligt ledningens förslag. VOTERING!!!
- Votering är begärd och skall verkställas.
Propositionsordning: Först ska vi besluta om vi ska behandla ärendet idag eller återremittera detta. Om beslutet blir att vi ska avgöra ärendet idag, finns endast två förslag, ledningens förslag till omorganisation och Kalles avslagsyrkande. Kan mötet godkänna denna proporitionsordning? (ja-rop)

Vid omröstning skall man aldrig ha fler en två förslag mot varandra, men alla förslag skall behandlas, det vill säga "ska komma under klubban".

1. Beslut om ärendet skall avgöras idag eller avgöras senare

Det innebär att ordföranden ställer frågan om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden ställer en voteringsproposition:
-Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej, har vi beslutat att återremittera ärendet. Kan vi godkänna propositionsordningen? (ja-rop)
- Omröstning!

Omröstning kan ske med handuppräckning, eller upprop (man säger deltagarens namn och denne svarar ja eller nej)

I mindre sammanhang kan man göra en enklare propositionsordning som t. ex.:
- Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej…

Ordföranden ska stödja huvudförslaget som oftast är styrelsens eller ledningens förslag. Ledningens vilja här är att få ärendet avgjort så fort som möjligt, och återremissyrkandet går emot ledningens förslag. Därför väljer ordföranden att de som vill stödja att ärendet avgörs idag svarar med ett ja som är ett positivt uttryck och att de som stödjer återremissyrkandet svarar med ett nej som är ett negativt uttryck.

Övningsuppgift

2. Beslut om bifall eller avslag till ledningens förslag.

Gör färdigt propositionsordningen för bifall och avslagsyrkanden och genomför omröstningen. Skriv ner dialogen.

Övning 5

Flera förslag

Avdelningens ledningsgrupp sammanträder. Ärende: anmälan av deltagare till branschorganisationens årskonferens. Fyra platser finns. Följande förslag har lämnats:

Informationsansvarig föreslår två st. deltagare
Den fackliga representanten tycker att även fackliga deltagare ska få vara med och föreslår fyra st sammanlagt
Ekonomiansvarig tycker att det är bortkastade pengar och föreslår att man ska avstå från att deltaga i konferensen
En ledamot, Kajsa, kommer på att det finns en personalfond inom företaget, men vet inte om man kan använda fondens medel till ändamålet och vill ta reda på saken och yrkar på återremiss.
En annan ledamot, Björn, tycker att man måste fråga företagsledningen och föreslår att man bordlägger frågan till nästa gång.

Till start


Senast ändrat augusti 2005