Kurs i föreningskunskap

Exempel Dagordning

ÖVNINGSFÖRENINGENS MEDLEMSMÖTE
Datum: -- -- --
Plats: FRISTADS FOLKHÖGSKOLA

1. MÖTETS ÖPPNANDE

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

3. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
(görs vid årsmöten eller om någon av ordinarie är förhindrad att närvara mötet)

A) ORDFÖRANDE
B) SEKRETERARE
C) JUSTERINGSMÄN (protokollsjusterare väljes alltid)
D) RÖSTRÄKNARE (Rösträknare väljs alltid vid årsmötet. Justerare kan fungera också som rösträknare vid medlems möten och andra möten)
4. HÖSTENS VERKSAMHET
A) MEDLEMSMÖTEN TID OCH PLATS
B) UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
C) KÖKSANSVARIG
D) MÖTESANSVARIG
E) LOTTERIANSVARIG
5. NÄSTA MÖTE

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. AVSLUTNING

Det är viktigt att markera tydligt när mötet startas och avslutas, gärna med ett klubbslag.

Till start
Senast ändrat juli 2014