Kurs i föreningskunskap

Exempel på dagordning för årsmöte

 1. öppnande av mötet med upprop av ombuden
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare
 3. Fråga om mötets behörighet
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Verksamhetsberättelse för föregående period
 6. Ekonomisk redovisning för föregående år
 7. Revisionsberättelse
 8. Godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag
 10. Förslag till verksamhetsplan för kommande året
 11. Förslag till budget för kommande året
 12. Val av styrelsen:
 13. Val av ordförande
  Val av minst sex ordinarie ledamöter
  Val av minst två suppleanter
 14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 15. val av valberedning
 16. övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Till start


Senast ändrat juli 2014