IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUND

Resultatrapport

INTÄKTER

2003

2002

Medlemsavgifter - enskilda

1 900,00

4 525,00

- föreningar

7 140,00

7 560,00

Prenumerationer Invandraren

120

0

Immigrant-institutets stödfond

1 904,00

3 564,50

Organisationsstöd

436 007,00

406 224,00

summa

447 071,00

421 873,50

KOSTNADER

2003

2002

Tryckkostnader Invandraren

50 000,00

-50 000,00

Reseersättningar

-32 193,00

-15 513,50

Hyreskostnader

-117 680,00

-69 000,00

Administrationskostnader

-134 962,50

-83 250,00

Bokföringskostnader

-2 525,00

-4 459,00

Bidrag till lokalföreningar

-500,00

0,00

Kurskostnader

-9 800,00

-57 731,00

Medlemsavgifter andra organisationer

-10 000,00

-1 300,00

Bidrag till Immigrant-institutet

-4 010,00

-4 580,50

Ränteinkomster

37,20

84,87

Övriga finansiella kostnader

-690,00

0,00

Andel i Invandrarnas Hus

-661,15

2 923,36

summa kostnader

-262 984,45

-282 825,77

Årets resultat

184 086,55

139 047,73

 

 

IMMIGRANTERNAS RIKSFÖRBUND

Balansrapport

Ingående balans

Utgående balans

2003-01-01

2003-12-31

Tillgångar

Likvida medel

Kassa

5 000,00

5 000,00

Postgiro

77 667,90

17 025,44

Bank

148,52

148,68

Summa likvida medel

82 816,42

22 174,12

Övriga kortfristiga fordringar

Reseförskott

4 610,00

0,00

Andel Invandrarnas Hus

419 629,29

638 968,14

Fordran Immigrant-institutet.

20 000,00

0,00

Summa övriga kortfristiga fordringar

444 239,29

638 968,14

Summa tillgångar

527 055,71

661 142,26

Skulder & Eget kapital

Interimskuld

-50 000,00

0,00

Eget kapital

-338 007,98

-477 055,71

Årets resultat

-139 047,73

-184 086,55

Summa skulder & Eget kapital

-527 055,71

-661 142,26

Borås 2004-03-26

Jan Köhler, kassör

Miguel Benito, ordförande

Kenneth Mattsson

Lars Olof Pettersson

revisor

auktoriserad revisor

Immigranternas Riksförbund, Katrinedalsgatan 43, 504 51 BORÅS

Tel. 033-13 60 70. Fax 033-13 60 75.