Vad har hänt med IRF?


Jag har varit ordförande för Immigranternas Riksförbund under tiden 1980-2011. Jag lämnade min plats som ordförande i Immigranternas Riksförbund i samband med att jag flyttade till Spanien. Under ett år, efter årsmötet 2011, fortsatte jag som sekreterare i syfte att hjälpa organisationen att hitta sin nya form. Den person som valdes till ordförande 2011, Jovita Bergström, bestämde sig för att inte kandidera ytterligare ett år. Detta gjorde att Jafar Mughal valdes till ordförande vid årsmötet 2012 i Stockholm.

Till allas överraskning deklarerade Jafar Mughal några minuter efter att han blivit vald att nu var det slut med samarbetet med Immigrant-institutet. Alla förstår att en sådan deklaration utan att styrelsen ens var konstituerad och utan att någon diskussion hade ägt rum i organisationen var ytterst bisarr. Det blev en total överraskning för deltagarna i mötet, som fick den första föraningen om att med Jafar som ordförande skulle det bli han och inte styrelsen eller medlemmarna som skulle bestämma allt. Men valet var gjort och kunde inte göras om. Det gick inte ens en vecka då jag fick ett kravbrev från Jafar Mughal med en lång specifikationslista över vad jag måste rapportera till den nya ordföranden. Styrelsen hade fortfarande inte konstituerat sig. Han ville veta allt om de senaste tre åren in i minsta detaljen, även mina personliga kontakter. Jag skulle ha behövt minst tre månader för att skriva en rapport som skulle tillfredsställa honom om det ens lyckades. Till saken hörde att prioriteringen i april 2012 var att tömma Invandrarnas Hus, som hade sålts den 16 april. Jag själv bodde inte längre i Borås, utan övernattade i det redan sålda Invandrarnas Hus. Någon hjälp fick jag inte av honom, däremot klagomål för att jag inte väntade på honom i Borås när han kom för att hämta IRF:s och annat material. Jag var redan på resa till mitt nya bosättningsort i Spanien.

Invandrarforum och styrelsemötena

Vid årsmötet 2012 bestämdes temat för Invandrarforum och att Miguel Benito skulle bjudas in. Vid ett styrelsemöte per telefon i maj, då styrelsen skulle konstituera sig, lyckades man inte välja sekreterare och kassör. Därför bestämdes ett medlemsmöte för att välja dessa poster. Det skedde den 21 juli (mitt på sommaren). Deltagarna fick enligt uppgift vänta ett par timmar på Katarina Stark, som var föreslagen av någon som sekreterare. Förslaget hade inte gått till föreningarna. Så viktig var hon att mötet inte kunde anordnas utan hennes medverkan. Hennes far Sven Hakon Stark, från Höganäs, ringde otaliga gånger tills hon dök upp. Hon valdes. Katarina Stark hade varit styrelsemedlem många år tidigare. Vid årsmötet 2010 lämnade hon IRF utan att meddela sig på något sätt. Nu var det åter intressant att vara med, när hon visste att det fanns över 880 000 kr i IRF:s kassa att disponera.

September 2012 nytt styrelsemöte, åter bara per telefon. Då skulle man välja ett par föreningar som nya medlemmar. Ingen information om föreningarna, förutom namnet, gavs till styrelsemedlemmarna. Ett par av styrelsemedlemmarna uttryckte sitt missnöje med beslutsgången.
Man bestämde också anordna Invandrarforum i Jönköping i november. Ingenting hände från kansliet och styrelsen. Miguel Benito hade begärt bekräftelse på att hans resa skulle betalas av IRF. Först 10 dagar innan kommer beskedet från Jafar Mughal. Varken ordföranden, sekreteraren eller kanslisten kommer att medverka. De agiterade i stället för att ingen utanför Jönköping skulle komma till mötet. En styrelsemedlem från Södertälje uppmanas av Jafar Mughal att inte åka till Jönköping. En vecka före mötet går inbjudan från Svensk-filippinska föreningen i Jönköping och jag sprider den till så många som möjligt. Mötet blev en framgång men få utifrån kom till mötet.

Katarina Stark hade iscensatt en kampanj för att misskreditera några av styrelsemedlemmarna, just dem som gjorde något för IRF. Hon lyckades internt. Vid ett nytt styrelsemöte, återigen per telefon, den 10 februari 2013, hade man en lista på nya föreningar att godkänna som medlemmar. Ingen information om föreningarna gavs till styrelsemedlemmarna den här gången heller, men de skulle säga ja till medlemskapet utan förbehåll. Mötet avbröts efter mindre än en halvtimme. Med tre röster mot två valdes föreningarna som nya medlemmar. Allt väl. Problemet blev att dessa föreningar vid skrivandet av verksamhetsberättelsen för 2012 ansågs redan vara medlemmar 2012. Styrelsemötet hade alltså inte ens behövts. Kanslisten Rahmat Ali kunde fixa allt. Så har det gått i IRF det första året som Jafar Mughal varit ordförande och med hans skyddsling som kanslist. Någon annan verksamhet, förutom årsmötet, medlemsmötet i juli och Invandrarforum i november, förekom inte.

Hemsidan

I samband med årsmötet 2012 gjorde jag en ny hemsida som IRF skulle kunna använda fristående från Immigrant-institutets. Jag lämnade över inloggningskoderna till den nya ordföranden. Det dröjde inte mer än ett par månader då Jafar ändrade inloggningskoderna så att jag inte längre hade tillgång till sidan. Från april till december 2012 gjordes ingen ändring på hemsidan förutom adressen till den nya lokalen i Stockholm, som jag själv hade hunnit göra så snart uthyrningen av nya lokaler var klar. Jafar och hans medhjälpare började skriva till föreninarna att man nu arbetade med en ny hemsida. Resultat? Den hemsida jag hade lämnat över fortsatte likadant fram till december 2012. Då ändrade man plattform från Drupal till Wordpress. Navigeringen ändrades från vänstra kolumnen till högst uppe på sidan. Innehållet var detsamma som jag hade lämnat, förutom ett tillägg för bilder (som för övrigt säger ingenting). Man lade också till en namnlista på styrelsen, man ändrade adresslistan på föreningarna till att bli endast en namnlista utan adresser, epost eller telefon. De som nu vill kontakta föreningarna eller styrelsen måste först skriva till IRF:s kansli. Ett antal blanketter som jag hade lämnat över finns kvar, liksom i övrigt annan information. Blanketterna har dock ändrats genom att lägga till onödiga skriv- och språkfel som inte fanns i de ursprungliga blanketterna, och man undrar vad som varit syftet med att försämra kvaliteten på blanketternas innehåll. I blanketten för ansökan om medlemskap har man lagt till att man "intygar att föreningen inte är medlem i annat riksförbund" en sak som inte fanns på den blankett som fanns på den hemsida jag lämnade över. Samtidigt anklagas jag för att under IRF:s årsmöte 2013 vara emot att en förening ska tillhöra ett annat riksförbund när det är den nya ledningen som ändrat texten i blanketten och som inte tagit bort meningen ens efter att jag har påpekat felet. Man undrar vad är syftet med texten då man har tagit in som medlemmar två nya föreningar som tillhör andra riksförbund.

"Om oss" (IRF?)

I presentationen av IRF, "om oss", finns tre rubriker, "rikskansli" som är en presentation av Rahmat Ali med bild, den person som Jafar Mughal anställde som kanslist för att han skulle hjälpa honom att skriva brev. Jafar Mughal kan själv inte skriva på svenska (han kunde klaga på den tidigare ordföranden att hon inte kunde svenska, vilket inte var sant men som en del medlemmar tog för givet). Att Jafar Mughal inte kan skriva på svenska har han själv deklarerat. Jag uppmärksammade skälv hur illa det var alldeles för sent. Jafar ha inte velat lämna några upplysningar till styrelsen eller medlemmarna om på vilka villkor Rahmat Ali är anställd. Han skriver bara att Rahmat har ställt upp och hjälper honom "för en blygsam ersättning". Blygsam? Ali får ett garanterat lön på 20.000 kr per månad (240.000 kr per år) så länge som han vill vara kvar som anställd och Jafar stödjer honom, om inte reglerna från Arbetsförmedlingen ändras. Ali har varit lång tid arbetslös, delvis självförvållat. Han orkade inte ens gå på anställningsintervju, enligt Jafar Mughals berättelse till mig.

Rahmat Ali började sitt arbete i juli 2012 med att skriva ett nyhetsbrev per månad (en eller ett par sidor med litet praktiskt innehåll). Han slutade med det i januari 2013 då hans ställning tycktes vara säkrad. I övrigt består hans insats i att han skriver att hemsidan ska förnyas och utökas och att man ska besöka den med jämna mellanrum. Saken är att det händer ingenting trots den "blygsamma lönen" på 20.000 kr per månad. Annars är tonen i presentationen om honom att han skulle vara en person med stora resurser och som kan hjälpa alla föreningar med allt möjligt. Jag reagerade mot hans anställning när jag fick veta det med ordet "nepotism", som betyder att gynna sin släkt eller nära vän. Det är inte styrelsen som anställde honom, utan det var en personlig tjänst till Jafar Mughal. Jag vet inte om de är släkt men de har varit mycket nära vänner under en lång tid, och både Jafar Mughal och jag var tidigare eniga om att Rahmat Ali inte skulle få något förtroende att organisera någon verksamhet efter ett misslyckat projekt 2009, som Rahmat Ali på eget önskemål fick i uppdrag att genomföra.

Den andra rubriken "introduction" är en presentation av Jafar Mughal med bild. Där får vi bl.a. veta att han är aktiv i Naturskyddsföreningen och i Noow. Det är alltså inte IRF som är det viktiga utan hans person och hans engagemang i andra organisationer. Presentationen av Jafar Mughal avslutas med en kortfattad beskrivning av IRF, en sådan som jag hade skrivit vid ett tidigare tillfälle.

Den tredje rubriken "styrelsen" inenhållet bara en namnlista. Vilka är personerna bokom namnet, vilka föreningar de representerar, det får vi inte veta. Således är vi beroende av att kontakta rikskanslisten eller ordföranden.

Facebook?

I mitten av december 2012 öppnas också ett konto på Facebook. Förutom en kort presentation om IRF, som hämtats ur mina tidigare texter, så finns bara återigen en bild av IRF:s ordförande Jafar Mughal och en av "kanslichefen" Rahmat Ali, som kommer upp först av allt. Hur kan man vara kanslichef om man är den enda anställde och dessutom anställd med lönebidrag, med en handledare som ansvarig för hans arbete? Det är ingen brist på självförtroende. En bild av dörrskylten med IRF:s namn stort och tillägget "rikskansli".
Förutom det, ingenting av värde. En medlem skriver vid öppnandet i december 2012 att det är bra att man nu öppnat ett konto i Facebook och ett svarstack från Rahmat Ali. Ytterligare en annan person som gratulerar och hälsar välkommen till Facebook-familjen. Detta är allt i Facebook efter mer än 10 månader.

Miguel Benito
f.d. ordförande
E-mail: info @ immigrant.org
Tillbaka till start